Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες

Προδικαστικό ερώτημα C-386/18, Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel

Κοινή αλιευτική πολιτική – Κανονισμοί (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013 και 508/2014 – Οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας – Σχέδια παραγωγής και εμπορίας – Χρηματοδοτική στήριξη για την κατάρτιση και την υλοποίηση των σχεδίων αυτών – Όροι επιλεξιμότητας των δαπανών – Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών – Έλλειψη δυνατότητας, κατά το εθνικό δίκαιο, προς υποβολή αίτησης στήριξης

 Προδικαστικό ερώτημα C-814/18, Ursa Major Services

Κοινή αλιευτική πολιτική – Κανονισμός (ΕΚ) 1198/2006 – Άρθρο 55, παράγραφος 1 – Χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) – Επιλεξιμότητα δαπανών – Προϋπόθεση – Δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους – Έννοια

Προδικαστικό ερώτημα C-564/20, PF και MF κατά Minister for Agriculture, Food and the Marine και Sea Fisheries Protection Authority (SFPA)

Κοινή αλιευτική πολιτική – Κανονισμός (ΕΚ) 1224/2009 – Σύστημα ελέγχου – Άρθρο 33, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, και άρθρο 34 – Καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας – Διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα αλιευθείσας καραβίδας – Δυνατότητα χρήσης και άλλων δεδομένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο αλιείας – Εύλογη και επιστημονικά έγκυρη μέθοδος για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δεδομένων – Απαγόρευση αλιείας

Προδικαστικό ερώτημα C-77/20, K. M. κατά The Director of Public Prosecutions

Κοινή αλιευτική πολιτική – Κανονισμός (ΕΚ) 1224/2009 – Σύστημα ελέγχου της τηρήσεως των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής – Χρήση επί αλιευτικού σκάφους εξοπλισμού που μπορεί να κατατάσσει αυτομάτως τους ιχθύες βάσει μεγέθους – Άρθρο 89 – Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης – Άρθρο 90 – Ποινικές κυρώσεις – Αρχή της αναλογικότητας