Ενισχύσεις Χρηματοδοτούμενες απο τα Γεωργικά Ταμεία και το ΕΠΑΛΘ. Επιλεξιμότητα-Έλεγχος-Κυρώσεις

 Προδικαστικό ερώτημα C-490/18, Agrárminiszter

Κοινή γεωργική πολιτική – Τομέας της μελισσοκομίας – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1366 – Αίτηση για τη χορήγηση ενισχύσεως – Προϋποθέσεις – Ελάχιστος αριθμός αποικιών μελισσών – Καθορισμός με αναδρομικό αποτέλεσμα – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικό ερώτημα C-189/21, R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Κανονισμός (ΕΚ) 1306/2013 – Παράρτημα II – Κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 10 – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Άρθρο 55, πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίοδος – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Μείωση ή αποκλεισμός του συνόλου ή μέρους της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της ΚΓΠ – Μη τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης – Χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο δεν είναι αδειοδοτημένο ή δεν είναι πλέον αδειοδοτημένο στο οικείο κράτος μέλος και του οποίου, στην τελευταία αυτή περίπτωση, έχει παρέλθει η τελική ημερομηνία χρήσης

Προδικαστικό ερώτημα C-386/18, Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel

Κοινή αλιευτική πολιτική – Κανονισμοί (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013 και 508/2014 – Οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας – Σχέδια παραγωγής και εμπορίας – Χρηματοδοτική στήριξη για την κατάρτιση και την υλοποίηση των σχεδίων αυτών – Όροι επιλεξιμότητας των δαπανών – Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών – Έλλειψη δυνατότητας, κατά το εθνικό δίκαιο, προς υποβολή αίτησης στήριξης

 Προδικαστικό ερώτημα C-814/18, Ursa Major Services

Κοινή αλιευτική πολιτική – Κανονισμός (ΕΚ) 1198/2006 – Άρθρο 55, παράγραφος 1 – Χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) – Επιλεξιμότητα δαπανών – Προϋπόθεση – Δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους – Έννοια

Προδικαστικό ερώτημα C-120/17, Ministru kabinets

Γεωργία – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης – Κανονισμός (ΕΚ) 1257/1999 – Άρθρα 10 έως 12 – Ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση – Εθνική νομοθεσία που προβλέπει τη μεταβίβαση της ενίσχυσης για πρόωρη συνταξιοδότηση μέσω κληρονομικής διαδοχής – Νομοθεσία εγκριθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μεταγενέστερη αλλαγή θέσης – Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικό ερώτημα C-239/17, Teglgaard και Fløjstrupgård

Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα στηρίξεως για τους γεωργούς – Κανονισμός (ΕΚ) 1782/2003 – Άρθρο 6, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 – Άρθρο 23, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΚ) 796/2004 – Άρθρο 66, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 – Άρθρο 70, παράγραφος 8, στοιχείο αʹ – Πολλαπλή συμμόρφωση – Μείωση των άμεσων ενισχύσεων λόγω μη συμμορφώσεως προς τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχειρίσεως ή μη τηρήσεως των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών – Προσδιορισμός του έτους που πρέπει ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού μειώσεως – Έτος της μη συμμορφώσεως

Προδικαστικό ερώτημα C-435/17, Argo Kalda Mardi talu

Κοινή γεωργική πολιτική – Άμεσες ενισχύσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρα 93 και 94 – Παράρτημα II – Πολλαπλή συμμόρφωση – Γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση – Στοιχειώδεις απαιτήσεις – Εφαρμογή από τα κράτη μέλη – Υποχρέωση διατήρησης των “ταφικών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς” – Περιεχόμενο

Προδικαστικό ερώτημα C-580/17, Järvelaev

Κοινή γεωργική πολιτική – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 – Εφαρμογή ratione temporis – Άρθρο 72 – Διάρκεια των σχετικών με επενδύσεις πράξεων – Σημαντική τροποποίηση της συγχρηματοδοτούμενης επενδυτικής πράξεως – Αντικείμενο που έχει αποκτηθεί χάρη σε επενδυτική πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΑΑ και έχει εκμισθωθεί σε τρίτον από τον δικαιούχο της επιδοτήσεως – Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρα 54 και 56 – Υποχρέωση των κρατών μελών να προβαίνουν στην ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω παρατυπιών ή λόγω αμέλειας – Έννοια του όρου “παρατυπία” – Κίνηση της διαδικασίας ανακτήσεως

Προδικαστικό ερώτημα C-686/17, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων – Οπωροκηπευτικά – Κανόνες εμπορίας – Έννοια της “χώρας καταγωγής” – Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 – Άρθρο 113α, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Άρθρο 76, παράγραφος 1 – Ορισμοί σχετικά με τη μη προτιμησιακή καταγωγή των προϊόντων – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 – Άρθρο 23, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 – Άρθρο 60, παράγραφος 1 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 – Άρθρο 31, στοιχείο βʹ – Στάδια της παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος – Επισήμανση των τροφίμων – Απαγόρευση επισήμανσης που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή – Οδηγία 2000/13/ΕΚ – Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, σημείο i – Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Άρθρο 1, παράγραφος 4 – Άρθρο 2, παράγραφος 3 – Διευκρινιστικές πληροφορίες

Προδικαστικό ερώτημα C-115/17, Clergeau κ.λπ.

Κανονισμός (ΕΟΚ) 1964/82 – Ψευδείς δηλώσεις ή τεχνάσματα με σκοπό την είσπραξη ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα αποστεωμένα βόεια κρέατα – Τροποποίηση του κανονισμού 1964/82 με την οποία επεκτείνεται το ευεργέτημα των ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή – Αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου – Άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προδικαστικό ερώτημα C‑59/17, SCI Château du Grand Bois

Γεωργία – Αμπελοοινική αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 555/2008 – Ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων – Απροειδοποίητοι επιτόπιοι έλεγχοι – Αρμοδιότητες των ελεγκτών υπαλλήλων – Δυνατότητα των ελεγκτών να εισέρχονται σε γεωργική εκμετάλλευση χωρίς τη συναίνεση του φορέα της εκμεταλλεύσεως

 Προδικαστικό ερώτημα C-378/18, Westphal

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 – Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Προθεσμία παραγραφής – Κανονισμοί (ΕΟΚ) 3887/92 και (ΕΚ) 2419/2001 – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων – Εφαρμογή του επιεικέστερου κανόνα παραγραφής

Προδικαστικό ερώτημα C-36/21, Sense Visuele Communicatie en Handel

Κοινή γεωργική πολιτική – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Άρθρο 30, παράγραφος 6, και άρθρο 50, παράγραφος 2 – Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας – Εθνική διοικητική αρχή που έδωσε εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως “γεωργού νεαρής ηλικίας” – Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης – Προσφυγή-αγωγή αποζημίωσης λόγω μη τήρησης της αρχής του εθνικού δικαίου περί προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικά ερωτήματα C-160/21 και C-217/21, NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010 και AGRO - EKO 2013

Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Πληρωμές προς τους δικαιούχους – Άρθρο 75 – Προθεσμία πληρωμής – Τήρηση – Περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας – Σιωπηρή απόρριψη της αίτησης ενίσχυσης

Προδικαστικό ερώτημα C-119/20,  Līga Šenfelde κατά Lauku atbalsta dienests

Κοινή γεωργική πολιτική – Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Εθνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014‑2020 – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων για νέους γεωργούς – Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων – Σώρευση ενισχύσεων – Δυνατότητα αποκλεισμού της σώρευσης

Προδικαστικό ερώτημα C-177/20, “Grossmania” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft κατά Vas Megyei Kormányhivatal

Αρχές του δικαίου της Ένωσης – Υπεροχή – Άμεσο αποτέλεσμα – Καλόπιστη συνεργασία – Άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ – Άρθρο 63 ΣΛΕΕ – Υποχρεώσεις κράτους μέλους απορρέουσες από προδικαστική απόφαση – Ερμηνεία κανόνα του δικαίου της Ένωσης στην οποία προβαίνει το Δικαστήριο στο πλαίσιο προδικαστικής αποφάσεως – Υποχρέωση διασφάλισης της πλήρους αποτελεσματικότητας του δικαίου της Ένωσης – Υποχρέωση εθνικού δικαστηρίου να αφήσει ανεφάρμοστη εθνική ρύθμιση αντιβαίνουσα στο δίκαιο της Ένωσης όπως αυτό ερμηνεύτηκε από το Δικαστήριο – Διοικητική απόφαση που κατέστη απρόσβλητη ελλείψει ασκήσεως ένδικης προσφυγής – Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Ευθύνη του κράτους μέλους

Προδικαστικό ερώτημα C-225/20, Euro Delta Danube Srl κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 640/2014 – Καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης – Ενιαία στρεμματική ενίσχυση – Κριτήρια επιλεξιμότητας – Σύμβαση παραχώρησης γεωργικής εκτάσεως – Αλλαγή χρήσης της εν λόγω εκτάσεως χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του παραχωρούντος – Χρήση για γεωργικούς σκοπούς εκτάσεων που προορίζονται για ιχθυοκαλλιέργεια – Διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας εκτάσεως και της προσδιορισθείσας εκτάσεως – Δήλωση εκτάσεως μεγαλύτερης από την πραγματική – Διοικητικές κυρώσεις

Προδικαστικό ερώτημα C-234/20, «Sātiņi-S» SIA κατά Lauku atbalsta dienests

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης – Άρθρο 30, παράγραφος 6, στοιχείο αʹ – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος στις γεωργικές και δασικές περιοχές – Τυρφώνες – Απαγόρευση εγκαταστάσεως φυτειών βακκινίου – Έλλειψη αντισταθμιστικής αποζημιώσεως – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 17 – Δικαίωμα ιδιοκτησίας

Προδικαστικό ερώτημα C-238/20, SIA Sātiņi-S κατά Dabas aizsardzības pārvalde

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 17 – Δικαίωμα ιδιοκτησίας – Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ – Αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στην υδατοκαλλιέργεια σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 από προστατευόμενα άγρια πτηνά – Αποζημίωση κατώτερη από τις πράγματι προκληθείσες ζημίες – Άρθρο 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Κρατικές ενισχύσεις – Έννοια του “πλεονεκτήματος” – Προϋποθέσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 717/2014 – Κανόνας περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

Προδικαστικό ερώτημα C-373/20, A.M. κατά Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως – Κανονισμός (ΕΚ) 1120/2009 – Άρθρο 2, στοιχείο γʹ – Έννοια “μόνιμου βοσκότοπου” – Εναλλαγή καλλιεργειών (αμειψισπορά) – Φυσικές και περιοδικές πλημμύρες λιβαδιών και βοσκοτόπων που βρίσκονται σε ζώνη ειδικής προστασίας της φύσης

Προδικαστικό ερώτημα C-726/20, CT και Ferme de la Sarte SPRL κατά Région wallonne

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ – Επενδυτική ενίσχυση για τη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα I της Συνθήκης ΛΕΕ – Έννοια των “γεωργικών προϊόντων” – Έννοια των “ζώντων φυτών” και των “προϊόντων ανθοκομίας” – Χλοοτάπητας σε κυλίνδρους για πράσινες στέγες

Προδικαστικό ερώτημα  C-116/20, SC Avio Lucos SRL κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj και Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central 

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης – Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 – Άρθρο 2, στοιχείο γʹ – Έννοια της “γεωργικής δραστηριότητας” – Άρθρο 35 – Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 – Εθνική ρύθμιση η οποία, αφενός, επιβάλλει την προσκόμιση νομικού τίτλου που αποδεικνύει το δικαίωμα χρήσης του αγροτεμαχίου που τίθεται στη διάθεση του γεωργού στο πλαίσιο σύμβασης παραχώρησης και, αφετέρου, εξαρτά το κύρος της σύμβασης παραχώρησης από το αν ο παραχωρησιούχος είναι κτηνοτρόφος ή ιδιοκτήτης ζώων – Παραχωρησιούχος βοσκοτόπου ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με κτηνοτρόφους – Δεδικασμένο

Προδικαστικά ερωτήματα C-447/20 και C-448/20, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) κατά LM κ.λπ.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 – Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης – Δίωξη λόγω παρατυπιών – Άρθρο 4 – Λήψη διοικητικών μέτρων – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Προθεσμία παραγραφής της δίωξης – Παρέλευση προθεσμίας – Δυνατότητα επικλήσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εισπράξεως – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Προθεσμία εκτελέσεως – Δυνατότητα εφαρμογής – Έναρξη – Διακοπή και αναστολή – Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών

Προδικαστικό ερώτημα C-176/20, SC Avio Lucos SRL κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj και Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, και παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Εθνική ρύθμιση η οποία εξαρτά την άμεση στήριξη από την προϋπόθεση να κατέχει ο γεωργός τα δικά του ζώα – Άρθρο 9 παράγραφος 1 – Έννοια του “ενεργού γεωργού” – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρο 60 – Ρήτρα καταστρατήγησης – Έννοια των “προϋποθέσεων που δημιουργήθηκαν τεχνητά”

Προδικαστικό ερώτημα C-736/19, ZS “Plaukti” κατά Lauku atbalsta dienests

Γεωργία – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 – Κανονισμός (ΕΕ) 65/2011 – Άρθρο 16, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο – Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 – Άρθρα 4 και 6 – Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Ενίσχυση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στους λειμώνες – Μη τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών των ενισχύσεων – Πρόωρη κοπή της χορτονομής – Μείωση των ενισχύσεων και αποκλεισμός από τις ενισχύσεις – Υποχρεωτικά πρότυπα – Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης – Στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση – Δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα υποχρεωτικά πρότυπα, τις στοιχειώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία

Προδικαστικό ερώτημα C-640/19, Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe κ.λπ. κατά Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) και Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 – Ποσοστώσεις γάλακτος – Εισφορές επί των πλεονασμάτων – Γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριών με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) τα οποία προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες – Εξαίρεση – Άρθρο 32, στοιχείο αʹ, άρθρο 39, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, άρθρο 40, παράγραφος 2, και άρθρο 41, στοιχείο βʹ, ΣΛΕΕ – Αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων – Κύρος

Προδικαστικό ερώτημα C-361/19, De Ruiter vof κατά Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώς στηρίξεως των γεωργών – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρο 97, παράγραφος 1, και άρθρο 99, παράγραφος 1 – Άμεσες ενισχύσεις – Μειώσεις και αποκλεισμοί σε περίπτωση μη τηρήσεως των κανόνων πολλαπλής συμμορφώσεως – Προσδιορισμός του έτους που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού μειώσεως – Αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 809/2014 – Άρθρο 73, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ

Προδικαστικά ερωτήματα C-294/19 και C-304/19, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea κατά SC Piscicola Tulcea SA και Ira Invest SRL κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Επιλέξιμο εκτάριο – Εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας – Προοριζόμενη χρήση κατά το κτηματολόγιο – Πραγματική χρήση για γεωργικούς σκοπούς – Χρήση σύμφωνη με τις εγγραφές στο μητρώο ακινήτων

Προδικαστικό ερώτημα C-365/19, FD κατά Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Κοινή γεωργική πολιτική – Άμεσες ενισχύσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Άρθρο 24 – Γεωργός νεαρής ηλικίας που έτυχε της πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης – Άρθρο 30, παράγραφος 6 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 639/2014 – Άρθρο 28, παράγραφος 2 – Πρόσθετη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Προδικαστικό ερώτημα C-830/19, C.J. κατά Région wallonne

Γεωργία – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 – Eγκατάσταση νέων γεωργών – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς – Όροι πρόσβασης – Ισοδυναμία – Eγκατάσταση ως μη αποκλειστικός υπεύθυνος εκμετάλλευσης – Ανώτατα όρια – Καθορισμός – Κριτήρια – Τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης