Συστήματα Ποιότητας - ΠΟΠ-ΠΓΕ - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Προδικαστικό ερώτημα C-239/18, Saatgut-Treuhandverwaltung

Δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών – Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 – Παρέκκλιση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 14 – Κανονισμός (ΕΚ) 1768/95 – Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 2 – Αιτήσεις χορήγησης πληροφοριών – Πληροφορίες οι οποίες χορηγούνται από τους επίσημους φορείς – Αίτηση χορήγησης πληροφοριών σχετικά με αυτή καθ’ εαυτήν τη χρήση υλικού συγκεκριμένων φυτικών ειδών ή ποικιλιών – Περιεχόμενο της αίτησης

Προδικαστικό ερώτημα C-176/18, Club de Variedades Vegetales Protegidas

Κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας – Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 – Άρθρο 13, παράγραφος 2 και παράγραφος 3 – Αποτελέσματα της προστασίας – Σύστημα διαδοχικής προστασίας – Καλλιέργεια συστατικών ποικιλίας και συγκομιδή των καρπών τους – Διάκριση μεταξύ των πράξεων που τελούνται επί των συστατικών ποικιλίας και των πράξεων που τελούνται επί του συγκομισθέντος υλικού – Έννοια της χρησιμοποιήσεως συστατικών ποικιλίας άνευ αδείας – Άρθρο 95 – Προσωρινή προστασία

Προδικαστικό ερώτημα C-186/18, José Cánovas Pardo

Κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας – Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 – Άρθρο 96 – Υπολογισμός της προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων των άρθρων 94 και 95 – Χρονικό σημείο ενάρξεως – Ημερομηνία παραχωρήσεως του κοινοτικού δικαιώματος και ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος του κοινοτικού δικαιώματος έλαβε γνώση της πράξεως και της ταυτότητας του παραβάτη – Ημερομηνία παύσεως της επίμαχης συμπεριφοράς – Διαδοχικές πράξεις – Συνεχιζόμενες πράξεις – Περιορισμός στις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από τρία και πλέον έτη

Προδικαστικό ερώτημα C-497/17, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs

Άρθρο 13 ΣΛΕΕ – Καλή μεταχείριση των ζώων – Κανονισμός (ΕΚ) 1099/2009 – Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους – Ιδιαίτερες μέθοδοι σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους – Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 – Άρθρο 3 και άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, σημείο viii – Συμβατότητα με τη βιολογική παραγωγή – Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 – Άρθρο 57, πρώτο εδάφιο – Λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προδικαστικό ερώτημα C-169/17, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

Άρθρα 34 και 35 ΣΛΕΕ – Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Ποσοτικοί περιορισμοί – Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος – Προστασία των χοίρων – Προϊόντα που παρασκευάζονται ή διατίθενται στο εμπόριο εντός της Ισπανίας – Πρότυπα ποιότητας για το κρέας, το ζαμπόν, τη σπάλα και την πανσέτα ιβηρικού χοίρου – Προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση της ονομασίας “de cebo” – Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων – Οδηγία 2008/120/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής

Προδικαστικό ερώτημα C-367/17, S

Γεωργία – Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 – Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο εʹ – Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ – Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προελεύσεως – Αίτηση τροποποιήσεως των προδιαγραφών – Χοιρομέρι προερχόμενο από την περιοχή του Μέλανος Δρυμού, Γερμανία (“Schwarzwälder Schinken”) – Ρήτρες συσκευασίας εντός της περιοχής παραγωγής – Δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 ή του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012

Προδικαστικό ερώτημα C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Γεωργία – Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 – Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ – Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Τυρί manchego (“queso manchego”) – Χρήση σημείων που συνιστούν υπαινιγμό στην περιοχή με την οποία συνδέεται η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) – Έννοια του μέσου καταναλωτή που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος – Ευρωπαίοι καταναλωτές ή καταναλωτές του κράτους μέλους όπου παρασκευάζεται και καταναλώνεται κυρίως το προϊόν το οποίο αφορά η ΠΟΠ

Προδικαστικό ερώτημα C-705/17, Hansson

Σήματα – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, – Κίνδυνος συγχύσεως – Συνολική εντύπωση – Προγενέστερο σήμα που καταχωρίστηκε με δήλωση επιφυλάξεως (disclaimer) – Επιπτώσεις της επιφυλάξεως στην έκταση της προστασίας του προγενέστερου σήματος

 Προδικαστικό ερώτημα C-432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων – Κανονισμοί (ΕΚ) 510/2006 και (ΕΕ) 1151/2012 – Άρθρο 13, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΚ) 583/2009 – Άρθρο 1 – Καταχώριση της ονομασίας “Aceto Balsamico di Modena (ΠΓΕ)” – Προστασία των μη γεωγραφικών συστατικών στοιχείων της ονομασίας αυτής – Εύρος

 Προδικαστικό ερώτημα C-569/18, Caseificio Cirigliana κ.λπ.

Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Άρθρο 4, στοιχείο γʹ, και άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ – Συστήματα ποιότητας που έχουν εφαρμογή στα γεωργικά προϊόντα και στα τρόφιμα – Θεμιτός ανταγωνισμός – Mozzarella di bufala Campana ΠΟΠ – Υποχρέωση διαχωρισμού των χώρων παραγωγής της “Mozzarella di bufala Campana ΠΟΠ”

Προδικαστικό ερώτημα C-35/21, Konservinvest

Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις – Άρθρο 9 – Μεταβατική εθνική προστασία – Γεωγραφική ένδειξη που περιγράφει γεωργικό προϊόν καταχωρισμένο βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους το οποίο προστατεύεται σε εθνικό επίπεδο

Προδικαστικό ερώτημα C-53/20, Hengstenberg GmbH & Co. KG κατά Spreewaldverein eV

Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προελεύσεως γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Άρθρο 49, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο και παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο – Άρθρο 53, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο – Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος – Αγγούρια του δάσους Sprée (Γερμανία) “Spreewälder Gurken (ΠΓΕ)” – Mη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις – Διαδικασία ενστάσεως – Υποβολή ενστάσεως κατά της αιτήσεως τροποποιήσεως – Ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως που δέχεται την αίτηση αυτή – Έννοια του “εννόμου συμφέροντος”

Προδικαστικό ερώτημα C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier κατά Société Fromagère du Livradois SAS

Γεωργία – Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 – Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο δʹ – Πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος – Αναπαραγωγή του σχήματος ή της εμφάνισης που χαρακτηρίζει ένα προϊόν το οποίο καλύπτεται από καταχωρισμένη ονομασία – Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) “Morbier” 

Προδικαστικό ερώτημα C-815/19, Natumi GmbH κατά Land Nordrhein-Westfalen

Γεωργία και αλιεία – Παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων – Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 – Άρθρο 19, παράγραφος 2 – Άρθρα 21 και 23 – Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 – Άρθρο 27, παράγραφος 1 – Άρθρο 28 – Παράρτημα IX, σημείο 1.3 – Μεταποίηση των βιολογικών τροφίμων – Μη βιολογικά συστατικά γεωργικής προέλευσης – Φύκι lithothamnium calcareum – Σκόνη παραγόμενη από ιζήματα του φυκιού αυτού τα οποία καθαρίζονται, αλέθονται και αποξηραίνονται – Χαρακτηρισμός – Χρήση στα βιολογικά τρόφιμα με σκοπό τον εμπλουτισμό τους με ασβέστιο – Έγκριση – Προϋποθέσεις

Προδικαστικό ερώτημα C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne κατά GB

Γεωργία – Προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων – Ομοιόμορφος και αποκλειστικός χαρακτήρας – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Άρθρο 103, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, ii) – Άρθρο 103, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Υπαινιγμός (επίκληση) – Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) “Champagne” – Υπηρεσίες – Συγκρίσιμο των προϊόντων – Χρήση της εμπορικής ονομασίας “Champanillo” 

Προδικαστικό ερώτημα C-785/18, GAEC Jeanningros

Γεωργία – Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προελεύσεως γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως “Comté” – Ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος – Αίτηση τροποποιήσεως κατά της οποίας έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων – Νομολογία των εθνικών δικαστηρίων κατά την οποία η προσφυγή καθίσταται άνευ αντικειμένου εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την τροποποίηση – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Υποχρέωση εκδικάσεως της προσφυγής

Προδικαστικό ερώτημα C-44/17, Scotch Whisky Association

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών – Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 – Άρθρο 16, στοιχεία αʹ έως γʹ – Παράρτημα III – Καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη “Scotch Whisky” – Ουίσκι παραγόμενο στη Γερμανία και διατιθέμενο στο εμπόριο με την ονομασία “Glen Buchenbach”

Προδικαστικό ερώτημα C-462/17, Tänzer & Trasper

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 – Αλκοολούχα ποτά – Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων – Παράρτημα II, σημείο 41 – Λικέρ με βάση αυγά – Ορισμός – Εξαντλητική απαρίθμηση των επιτρεπόμενων συστατικών

Προδικαστικό ερώτημα C-629/17, J. Portugal Ramos Vinhos

Διανοητική ιδιοκτησία – Δίκαιο των σημάτων – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ – Λόγοι ακυρότητας – Λεκτικό σήμα συνιστάμενο αποκλειστικώς από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν προς δήλωση των χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας – Άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας – Εγκατάσταση παρασκευής του προϊόντος – Λεκτικό σήμα συνιστάμενο από σημείο δηλωτικό αμπελοοινικών προϊόντων και από γεωγραφική ονομασία, η οποία αποτελεί λεκτικό στοιχείο της εταιρικής επωνυμίας του δικαιούχου του σήματος