Τρόφιμα

Προδικαστικό ερώτημα C-151/17, Swedish Match

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Οδηγία 2014/40/ΕΕ – Άρθρο 1, στοιχείο γʹ και άρθρο 17 – Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα – Κύρος

Προδικαστικό ερώτημα C-425/17, Günter Hartmann Tabakvertrieb

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Οδηγία 2014/40/ΕΕ – Απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα – Έννοιες του “καπνού μασήσεως” και του “καπνού που λαμβάνεται από το στόμα” – Πάστα που αποτελείται από λεπτώς αλεσμένο καπνό (Thunder Chewing Tabacco) και πορώδη φακελάκια μίας δόσης από κυτταρίνη γεμισμένα με λεπτοκομμένο καπνό (Thunder Frosted Chewing Bags)

Προδικαστικό ερώτημα C-686/17, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων – Οπωροκηπευτικά – Κανόνες εμπορίας – Έννοια της “χώρας καταγωγής” – Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 – Άρθρο 113α, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Άρθρο 76, παράγραφος 1 – Ορισμοί σχετικά με τη μη προτιμησιακή καταγωγή των προϊόντων – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 – Άρθρο 23, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 – Άρθρο 60, παράγραφος 1 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 – Άρθρο 31, στοιχείο βʹ – Στάδια της παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος – Επισήμανση των τροφίμων – Απαγόρευση επισήμανσης που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή – Οδηγία 2000/13/ΕΚ – Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, σημείο i – Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Άρθρο 1, παράγραφος 4 – Άρθρο 2, παράγραφος 3 – Διευκρινιστικές πληροφορίες

 Προδικαστικό ερώτημα C-2/18, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

Κοινή γεωργική πολιτική – Κοινή οργάνωση των αγορών – Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Άρθρο 148, παράγραφος 4 – Σύμβαση παραδόσεως νωπού γάλακτος – Ελεύθερη διαπραγμάτευση των τιμών – Καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών – Απαγόρευση καταβολής διαφορετικών τιμών σε παραγωγούς νωπού γάλακτος που ανήκουν σε ομάδα συσταθείσα βάσει της ανά ημέρα πωλούμενης ποσότητας και απαγόρευση αδικαιολόγητης μειώσεως τιμών

 Προδικαστικό ερώτημα C-485/18, Groupe Lactalis

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 – Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές – Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο θʹ, και άρθρο 26, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ – Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προελεύσεως των τροφίμων – Παράλειψη που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές – Άρθρο 38, παράγραφος 1 – Θέματα που εναρμονίζονται ειδικά – Άρθρο 39, παράγραφος 2 – Θέσπιση εθνικών μέτρων με τα οποία επιβάλλεται η αναγραφή πρόσθετων υποχρεωτικών ενδείξεων για συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες τροφίμων σχετικά με τη χώρα καταγωγής ή του τόπου προελεύσεως – Προϋποθέσεις – Ύπαρξη αποδεδειγμένης διασύνδεσης μεταξύ ορισμένων ιδιοτήτων του τροφίμου και της καταγωγής ή της προέλευσής του – Έννοια “αποδεδειγμένης διασύνδεσης” και “ιδιοτήτων” – Απόδειξη ότι η πλειονότητα των καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην παροχή αυτής της πληροφορίας – Εθνικό μέτρο που προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή της εθνικής, ευρωπαϊκής ή μη ευρωπαϊκής καταγωγής του γάλακτος

Προδικαστικό ερώτημα C-89/21, Romega

Νομοθεσία για τα τρόφιμα – Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 – Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα – Άρθρο 1 – Παράρτημα I – Νωπό κρέας πουλερικών – Έλεγχος, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, της παρουσίας των οροτύπων σαλμονέλας που απαριθμούνται στο σημείο 1.28 του κεφαλαίου Ι του ως άνω παραρτήματος – Έλεγχος της παρουσίας άλλων παθογόνων μικροοργανισμών – Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 – Άρθρο 14, παράγραφος 8 – Διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών – Περιεχόμενο

Προδικαστικό ερώτημα C-526/19, Entoma SAS κατά Ministre de l’Économie et des Finances και Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Ασφάλεια των τροφίμων – Νέα τρόφιμα και νέα συστατικά τροφίμων – Κανονισμός (ΕΚ) 258/97 – Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο εʹ – Έννοια των “συστατικών τροφίμων τα οποία έχουν απομονωθεί από ζώα” – Διάθεση στην αγορά – Ολόκληρα έντομα προοριζόμενα για την ανθρώπινη διατροφή

Προδικαστικό ερώτημα C-881/19, Tesco Stores ČR a.s. κατά Ministerstvo zemědělství

Προστασία των καταναλωτών – Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 – Παράρτημα VII, μέρος E, σημείο 2, στοιχείο αʹ – Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές – Επισήμανση και παρουσίαση των τροφίμων – Οδηγία 2000/36/ΕΚ – Παράρτημα I, μέρος A, σημείο 2, στοιχείο γʹ – Προϊόντα κακάο και σοκολάτας – Κατάλογος των συστατικών τροφίμου προοριζόμενου για καταναλωτές σε κράτος μέλος

Προδικαστικό ερώτημα C-347/17, A κ.λπ.

Προστασία της υγείας – Δέσμη κανόνων για την υγιεινή – Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 – Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 – Υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης – Κρέας πουλερικών – Επιθεώρηση σφαγίων μετά τη σφαγή – Ορατή μόλυνση σε σφάγιο – Προσέγγιση μηδενικής ανοχής

 Προδικαστικό ερώτημα C-98/18, T. Boer & Zonen

Προστασία της υγείας – Δέσμη των κανόνων για την υγιεινή – Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 – Υγιεινή των τροφίμων ζωικής προελεύσεως – Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων – Ειδικές απαιτήσεις – Κρέας κατοικίδιων οπληφόρων – Αποθήκευση και μεταφορά – Συνθήκες θερμοκρασίας του κρέατος

Προδικαστικό ερώτημα 51/21, Aktsiaselts M.V.WOOL

Νομοθεσία για τα τρόφιμα – Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 – Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων – Παράρτημα I – Κεφάλαιο 1, σημείο 1.2 – Οριακές τιμές για την παρουσία Listeria monocytogenes στα αλιευτικά προϊόντα πριν και μετά τη διάθεση στην αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 – Άρθρο 14, παράγραφος 8 – Επίσημος έλεγχος του προϊόντος κατά το στάδιο της διάθεσης στην αγορά – Περιεχόμενο