Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ (Α.Σ.)
 • ΦΕΚ 25 τ.Α/16.02.2024, άρθρο39: Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών-Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 Ν. 4673/2020.
 • ΦΕΚ 88 τ.Α /10.04.2023 άρθρο 81: Παράταση προθεσμίας προσαρμογής  καταστατικών με τον ν.4673/2020 μέχρι και την 30/09/2023  σύμφωνα με τον ν.5042.
 • ΦΕΚ 76 τ.Α/28.03.2023 άρθρο 52: Ρυθμίσεις για την συγχώνευση και λύση ΑΣ  σύμφωνα με τον ν.5035.
 • ΚΥΑ 127754/ΕΞ 2022(ΦΕΚ Α΄4760/09.09.2022) Καθορισμός της διαδικασίας των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προυποθέσεων για την απαλλαγή απο τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων.
 • Ν.4935(ΦΕΚ Α΄103/26.05.2022) Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4673/2020(ΦΕΚ Α΄52/11.03.2020) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».
 • Υ.Α. 2200/87850/20.03.2020 (ΦΕΚ Β'1154) «Εφαρμογή της κρατικής εποπτείας επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων»
 • ΥΑ 2206/89750(ΦΕΚ Β΄1259/09.04.2020) « Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία τήρησης, εγγραφής, επικαιροποίησης και διαγραφής από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020(Α΄52)».
 • Ν.4638/2019(ΦΕΚ Α΄181/18.11.2019), «Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4492/2017(ΦΕΚ Α΄156)». Με το άρθρο αυτό παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2020 η προσαρμογή των ΑΕΣ στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4348/2016.
 • Ν.2169/1993/(ΦΕΚ Α΄149/10.09.1993) «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚΑ΄149). Με την παράγραφο 1β) του άρθρου 50 του Ν. 4384/2016, διατηρούνται σε ισχύ:
  - Το άρθρο 44 «Παραχώρηση εκμετάλλευσης και βελτίωση δασών σε Δασικούς Συνεταιρισμούς-Συνεταιρισμοί εκμετάλλευσης δημόσιων εκτάσεων».
  - Οι παράγραφοι 1 έως 6 και 8 του άρθρου 47 «Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» όπως ισχύει, μετά την προσθήκη της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 3208/2003.

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

Σχετικές Αναρτήσεις