Προϊσχύουσα Νομοθεσία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ν. 4691/2020(ΦΕΚ Α΄108/09.06.2020) (άρθρο 31): Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων. Παράταση θητείας τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών,  έως 31.10.2020.

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄75/30.03.2020) Άρθρο εξηκοστό πρώτο Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών»

Η Εποπτική Αρχή ιδρύθηκε πρόσφατα με τον νόμο 4015, που ισχύει από τις 21 Σεπτεμβρίου του 2011, με κύριους σκοπούς να αξιολογήσει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, να εποπτεύσει την σύννομη λειτουργία τους και τους βοηθήσει στο έργο τους, το οποίο επιθυμούμε να συμβάλλει σημαντικά στην δοκιμαζόμενη οικονομία μας.

Το βασικό εργαλείο της Εποπτικής Αρχής για να ανταποκριθεί όσον το δυνατόν πληρέστερα στην υλοποίηση των σκοπών της είναι πλέον, το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ή Μητρώο, που συστάθηκε με τον παραπάνω νόμο (με το ν. 4277/2014 αντικαταστάθηκε η αρχική επωνυμία του) και είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πληροφοριών.
Στο ξεκίνημα λοιπόν εγγράφοντο στο Μητρώο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2011, όλοι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και οι Ενώσεις των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, μέσω ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αιτήσεών τους. 

Η καταγραφή αυτή με την διαδικασία που ακολουθείται, εγκαινιάζει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολιτείας και των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων.
Απαραίτητα εργαλεία για την δράση μας στη συνέχεια είναι, ο νόμος 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210), ο νόμος 2810/2000 (ΦΕΚ Α΄61) με τις τροποποιήσεις του, και η υπουργική απόφαση 35599/2011(ΦΕΚ Β΄ 2634)  με τις τροποποιήσεις τους.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 07.08.2014 άρχισε να επαναλειτουργεί η Ψηφιακή Υπηρεσία για το Μητρώο και μπορείτε πλέον να συνδεθείτε, προκειμένου:

α) οι ήδη οριστικοποιημένοι χρήστες του εγγεγραμμένοι ΑΣ ή ΕΑΣ, να συμπληρώσουν-τροποποιήσουν την αίτηση πρώτης εγγραφής με την ενημέρωση των πεδίων της και να υποβάλλουν τα στοιχεία-αρχεία pdf έως τις 30.09.2014για τους ΑΣ που προήλθαν από την μετατροπή των ΕΑΣ
β) οι νέοι χρήστες (μη εγγεγραμμένοι ΑΣ, ) να δημιουργήσουν λογαριασμούς χρηστών,
να υποβάλουν αίτηση πρώτης εγγραφής με την συμπλήρωση των πεδίων της και να υποβάλουν τα στοιχεία-αρχεία pdf.

Συμπληρωματικά εργαλεία για την διαλαμβανόμενη πρώτη εγγραφή των ΑΣ (ολοκλήρωσή της όλων των ΑΣ που εγγράφηκαν έως τις 28.02.2014 και όλων των ΑΣ που θα εγγράφονται πλέον) είναι:

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  1. ΥΑ 336178/2000(ΦΕΚ Β΄421/30.03.2000)  «΄Οροι-προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο» (ΦΕΚ Β΄421).
  2. ΥΑ 334606/2001(ΦΕΚ Β΄90/31.01.2001)  «Τροποποίηση της 336178/2000 «όροι-προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο»» (ΦΕΚ Β΄90).
  3. ΥΑ 39996/2003 « Επιβολή ανταποδοτικής εισφοράς στους αμπελοκαλλιεργητές και στα οινοποιεία υπέρ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ ) » (ΦΕΚ/Β΄/1007).
  4. ΥΑ 1493/142299(ΦΕΚ Β΄2424/20.06.2019) για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού 1308/2013 σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

Σχετικές Αναρτήσεις