Ιδιωτικές Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 134), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν.4691/2020 (Α΄ 108), εκπαίδευση σε κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς, παρέχεται και από αναγνωρισμένες δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή ιδρύματα της χώρας που είναι αντίστοιχες/χα με τις σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Η αναγνώριση των εν λόγω Σχολών γίνεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Δ/νσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ.

Για την αναγνώριση, η ενδιαφερόμενη δημόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυμα υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του περιεχομένου των σπουδών της/του στη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ, η οποία και διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους. 

Μετά την αναγνώρισή τους οι δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή τα ιδρύματα, μπορούν να χορηγούν έγκυρες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη ή/και εκδοροσφαγέα. 

Οι μέχρι σήμερα αναγνωρισμένες Ιδιωτικές Σχολές Εκπαίδευσης Κρεοπωλών και Εκδοροσφαγέων που μπορούν να χορηγούν τέτοιου είδους βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά είναι οι ακόλουθες:

Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης 

Σχετικές Αναρτήσεις