Γεωργία - Προστασία Φυτικής Παραγωγής

Προδικαστικό ερώτημα C-151/17, Swedish Match

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Οδηγία 2014/40/ΕΕ – Άρθρο 1, στοιχείο γʹ και άρθρο 17 – Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα – Κύρος

Προδικαστικό ερώτημα C-220/17, Planta Tabak

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κύρος της οδηγίας 2014/40/ΕΕ – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Ρύθμιση σχετική με τα “συστατικά” – Απαγόρευση προϊόντων καπνού με άρωμα

Προδικαστικό ερώτημα C-425/17, Günter Hartmann Tabakvertrieb

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Οδηγία 2014/40/ΕΕ – Απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα – Έννοιες του “καπνού μασήσεως” και του “καπνού που λαμβάνεται από το στόμα” – Πάστα που αποτελείται από λεπτώς αλεσμένο καπνό (Thunder Chewing Tabacco) και πορώδη φακελάκια μίας δόσης από κυτταρίνη γεμισμένα με λεπτοκομμένο καπνό (Thunder Frosted Chewing Bags)

Προδικαστικό ερώτημα C-616/17, Blaise κ.λπ.

Περιβάλλον – Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Κύρος – Αρχή της προφυλάξεως – Προσδιορισμός της έννοιας της “δραστικής ουσίας” – Σώρευση δραστικών ουσιών – Αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολογήσεως – Πρόσβαση του κοινού στον φάκελο – Έλεγχοι μακροπρόθεσμης τοξικότητας – Φυτοφάρμακα – Glyphosate

Προδικαστικό ερώτημα C-445/18, Vaselife International και Chrysal International

Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά – Παράλληλο εμπόριο – Μεταβολή της διάρκειας ισχύος της άδειας παράλληλου εμπορίου – Φυτοπροστατευτικό προϊόν πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς – Προϋποθέσεις

 Προδικαστικό ερώτημα C-490/18, Agrárminiszter

Κοινή γεωργική πολιτική – Τομέας της μελισσοκομίας – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1366 – Αίτηση για τη χορήγηση ενισχύσεως – Προϋποθέσεις – Ελάχιστος αριθμός αποικιών μελισσών – Καθορισμός με αναδρομικό αποτέλεσμα – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

 Προδικαστικό ερώτημα C-592/18, Darie

Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και γʹ – Έννοια του βιοκτόνου – Έννοια της δραστικής ουσίας – Βακτηριακό προϊόν το οποίο περιέχει το είδος Bacillus ferment – Τρόπος δράσης ο οποίος δεν είναι μόνο φυσικός ή μηχανικός – Έμμεση δράση – Χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δρα το προϊόν

 Προδικαστικό ερώτημα C-663/18,  B S και C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του λιναριού και της κάνναβης – Παρεκκλίσεις – Προστασία της δημόσιας υγείας – Εθνική νομοθεσία που περιορίζει τη βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση της κάνναβης μόνο στις ίνες και τους σπόρους – Κανναβιδιόλη (CBD)

Προδικαστικό ερώτημα C-239/18, Saatgut-Treuhandverwaltung

Δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών – Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 – Παρέκκλιση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 14 – Κανονισμός (ΕΚ) 1768/95 – Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 2 – Αιτήσεις χορήγησης πληροφοριών – Πληροφορίες οι οποίες χορηγούνται από τους επίσημους φορείς – Αίτηση χορήγησης πληροφοριών σχετικά με αυτή καθ’ εαυτήν τη χρήση υλικού συγκεκριμένων φυτικών ειδών ή ποικιλιών – Περιεχόμενο της αίτησης

Προδικαστικό ερώτημα C-176/18, Club de Variedades Vegetales Protegidas

Κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας – Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 – Άρθρο 13, παράγραφος 2 και παράγραφος 3 – Αποτελέσματα της προστασίας – Σύστημα διαδοχικής προστασίας – Καλλιέργεια συστατικών ποικιλίας και συγκομιδή των καρπών τους – Διάκριση μεταξύ των πράξεων που τελούνται επί των συστατικών ποικιλίας και των πράξεων που τελούνται επί του συγκομισθέντος υλικού – Έννοια της χρησιμοποιήσεως συστατικών ποικιλίας άνευ αδείας – Άρθρο 95 – Προσωρινή προστασία

Προδικαστικό ερώτημα C-186/18, José Cánovas Pardo

Κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας – Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 – Άρθρο 96 – Υπολογισμός της προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων των άρθρων 94 και 95 – Χρονικό σημείο ενάρξεως – Ημερομηνία παραχωρήσεως του κοινοτικού δικαιώματος και ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος του κοινοτικού δικαιώματος έλαβε γνώση της πράξεως και της ταυτότητας του παραβάτη – Ημερομηνία παύσεως της επίμαχης συμπεριφοράς – Διαδοχικές πράξεις – Συνεχιζόμενες πράξεις – Περιορισμός στις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από τρία και πλέον έτη

Προδικαστικό ερώτημα C-423/18, Südzucker

Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Κανονισμός (ΕΚ) 967/2006 – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Ζάχαρη – Εισφορά επί του πλεονάσματος – Προθεσμία ανακοινώσεως της συνολικής καταβλητέας εισφοράς – Μέγιστη προθεσμία εκ των υστέρων διόρθωσης – Αρχές της αναλογικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Προδικαστικό ερώτημα C-24/21, PH (Interdiction régionale de mise en culture d’OGM)

Γεωργία – Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, εφεξής ΓΤΟ – Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003 – Σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον – Άρθρο 26α Οδηγία 2001/18/ΕΚ – Δυνατότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών σε άλλα προϊόντα – Προϋποθέσεις εφαρμογής – Αρχή της αναλογικότητας – Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες – Μέτρο περιφερειακής ή τοπικής οντότητας με το οποίο απαγορεύεται στο έδαφός της η καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου

Προδικαστικό ερώτημα C-189/21, R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Κανονισμός (ΕΚ) 1306/2013 – Παράρτημα II – Κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 10 – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Άρθρο 55, πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίοδος – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Μείωση ή αποκλεισμός του συνόλου ή μέρους της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της ΚΓΠ – Μη τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης – Χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο δεν είναι αδειοδοτημένο ή δεν είναι πλέον αδειοδοτημένο στο οικείο κράτος μέλος και του οποίου, στην τελευταία αυτή περίπτωση, έχει παρέλθει η τελική ημερομηνία χρήσης

Προδικαστικό ερώτημα C-29/20, Biofa AG κατά Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία α΄ και γ΄ – Έννοια του “βιοκτόνου” και της “δραστικής ουσίας” – Προϋποθέσεις – Τρόπος δράσης πλην της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης – Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ – Έγκριση δραστικής ουσίας – Συνέπειες της έγκρισης

Προδικαστικό ερώτημα C-514/19, Union des industries de la protection des plantes κατά Premier ministre κ.λπ.

Περιβάλλον – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά – Έκτακτα μέτρα – Επίσημη πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 – Διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών – Νεονικοτινοειδή – Προστασία των μελισσών – Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας

Προδικαστικό ερώτημα C-912/19, Agrimotion S.A. κατά ADAMA Deutschland GmbH

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Άρθρο 52, παράγραφος 1 – Άδεια παράλληλου εμπορίου – Ατομικός χαρακτήρας της άδειας αυτής