Κρατικές Ενισχύσεις

Προδικαστικό ερώτημα C-238/20, SIA Sātiņi-S κατά Dabas aizsardzības pārvalde

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 17 – Δικαίωμα ιδιοκτησίας – Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ – Αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στην υδατοκαλλιέργεια σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 από προστατευόμενα άγρια πτηνά – Αποζημίωση κατώτερη από τις πράγματι προκληθείσες ζημίες – Άρθρο 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Κρατικές ενισχύσεις – Έννοια του “πλεονεκτήματος” – Προϋποθέσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 717/2014 – Κανόνας περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

Προδικαστικό ερώτημα C-505/18, COPEBI

Κρατικές ενισχύσεις – Απόφαση 2009/402/ΕΚ – Προγράμματα περιόδου εμπορίας που έθεσε σε εφαρμογή η Γαλλική Δημοκρατία στον τομέα των οπωροκηπευτικών – Διαπίστωση περί μη συμβατού χαρακτήρα της ενισχύσεως – Εντολή ανακτήσεως – Πεδίο εφαρμογής της αποφάσεως – Γεωργικές οικονομικές επιτροπές

Προδικαστικό ερώτημα C-627/18, Nelson Antunes da Cunha

Κρατικές ενισχύσεις – Άρθρο 108 ΣΛΕΕ – Καθεστώς ενισχύσεων το οποίο δεν συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά – Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία διατάσσεται η ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων – Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 – Άρθρο 17, παράγραφος 1 – Δεκαετής προθεσμία παραγραφής – Εφαρμογή στις εξουσίες της Επιτροπής για ανάκτηση – Άρθρο 16, παράγραφοι 2 και 3 – Εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει συντομότερη προθεσμία παραγραφής – Αρχή της αποτελεσματικότητας

Προδικαστικό ερώτημα C-251/21, Piltenes meži

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ – Άρθρο 30 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Πεδίο εφαρμογής – Αίτηση ενίσχυσης για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος το οποίο δεν ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, με σκοπό να συμβάλει στην προστασία ενός είδους άγριου πτηνού – Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 – Απαλλαγή κατά κατηγορία ορισμένων ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας – Εφαρμογή σε ενισχύσεις που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μη εφαρμογή σε προβληματικές επιχειρήσεις

Προδικαστικό ερώτημα C-128/19, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania κατά Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Κρατικές ενισχύσεις – Κλάδος γεωργίας – Θανάτωση ζώων που προσβλήθηκαν από μολυσματικές ασθένειες – Αποζημίωση των κτηνοτρόφων – Υποχρεώσεις κοινοποίησης και standstill – Άρθρο 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ – Έννοια της “υφιστάμενης ενίσχυσης” και της “νέας ενίσχυσης” – Κανονισμός (ΕΚ) 659/1999 – Απαλλαγές αναλόγως της κατηγορίας ενίσχυσης – Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 – Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – Κανονισμός (ΕΕ) 1408/2013