Ενισχύσεις Χρηματοδοτούμενες απο τα Γεωργικά Ταμεία και το ΕΠΑΛΘ. Επιλεξιμότητα-Έλεγχος-Κυρώσεις

Προδικαστικό ερώτημα C-726/20, CT και Ferme de la Sarte SPRL κατά Région wallonne

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ – Επενδυτική ενίσχυση για τη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα I της Συνθήκης ΛΕΕ – Έννοια των “γεωργικών προϊόντων” – Έννοια των “ζώντων φυτών” και των “προϊόντων ανθοκομίας” – Χλοοτάπητας σε κυλίνδρους για πράσινες στέγες

Προδικαστικό ερώτημα  C-116/20, SC Avio Lucos SRL κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj και Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central 

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης – Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 – Άρθρο 2, στοιχείο γʹ – Έννοια της “γεωργικής δραστηριότητας” – Άρθρο 35 – Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 – Εθνική ρύθμιση η οποία, αφενός, επιβάλλει την προσκόμιση νομικού τίτλου που αποδεικνύει το δικαίωμα χρήσης του αγροτεμαχίου που τίθεται στη διάθεση του γεωργού στο πλαίσιο σύμβασης παραχώρησης και, αφετέρου, εξαρτά το κύρος της σύμβασης παραχώρησης από το αν ο παραχωρησιούχος είναι κτηνοτρόφος ή ιδιοκτήτης ζώων – Παραχωρησιούχος βοσκοτόπου ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με κτηνοτρόφους – Δεδικασμένο

Προδικαστικά ερωτήματα C-447/20 και C-448/20, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) κατά LM κ.λπ.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 – Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης – Δίωξη λόγω παρατυπιών – Άρθρο 4 – Λήψη διοικητικών μέτρων – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Προθεσμία παραγραφής της δίωξης – Παρέλευση προθεσμίας – Δυνατότητα επικλήσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εισπράξεως – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Προθεσμία εκτελέσεως – Δυνατότητα εφαρμογής – Έναρξη – Διακοπή και αναστολή – Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών

Προδικαστικό ερώτημα C-176/20, SC Avio Lucos SRL κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj και Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, και παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Εθνική ρύθμιση η οποία εξαρτά την άμεση στήριξη από την προϋπόθεση να κατέχει ο γεωργός τα δικά του ζώα – Άρθρο 9 παράγραφος 1 – Έννοια του “ενεργού γεωργού” – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρο 60 – Ρήτρα καταστρατήγησης – Έννοια των “προϋποθέσεων που δημιουργήθηκαν τεχνητά”

Προδικαστικό ερώτημα C-736/19, ZS “Plaukti” κατά Lauku atbalsta dienests

Γεωργία – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 – Κανονισμός (ΕΕ) 65/2011 – Άρθρο 16, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο – Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 – Άρθρα 4 και 6 – Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Ενίσχυση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στους λειμώνες – Μη τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών των ενισχύσεων – Πρόωρη κοπή της χορτονομής – Μείωση των ενισχύσεων και αποκλεισμός από τις ενισχύσεις – Υποχρεωτικά πρότυπα – Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης – Στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση – Δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα υποχρεωτικά πρότυπα, τις στοιχειώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία

Προδικαστικό ερώτημα C-640/19, Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe κ.λπ. κατά Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) και Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 – Ποσοστώσεις γάλακτος – Εισφορές επί των πλεονασμάτων – Γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριών με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) τα οποία προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες – Εξαίρεση – Άρθρο 32, στοιχείο αʹ, άρθρο 39, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, άρθρο 40, παράγραφος 2, και άρθρο 41, στοιχείο βʹ, ΣΛΕΕ – Αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων – Κύρος

Προδικαστικό ερώτημα C-361/19, De Ruiter vof κατά Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώς στηρίξεως των γεωργών – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρο 97, παράγραφος 1, και άρθρο 99, παράγραφος 1 – Άμεσες ενισχύσεις – Μειώσεις και αποκλεισμοί σε περίπτωση μη τηρήσεως των κανόνων πολλαπλής συμμορφώσεως – Προσδιορισμός του έτους που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού μειώσεως – Αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 809/2014 – Άρθρο 73, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ

Προδικαστικά ερωτήματα C-294/19 και C-304/19, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea κατά SC Piscicola Tulcea SA και Ira Invest SRL κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Επιλέξιμο εκτάριο – Εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας – Προοριζόμενη χρήση κατά το κτηματολόγιο – Πραγματική χρήση για γεωργικούς σκοπούς – Χρήση σύμφωνη με τις εγγραφές στο μητρώο ακινήτων

Προδικαστικό ερώτημα C-365/19, FD κατά Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Κοινή γεωργική πολιτική – Άμεσες ενισχύσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Άρθρο 24 – Γεωργός νεαρής ηλικίας που έτυχε της πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης – Άρθρο 30, παράγραφος 6 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 639/2014 – Άρθρο 28, παράγραφος 2 – Πρόσθετη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Προδικαστικό ερώτημα C-830/19, C.J. κατά Région wallonne

Γεωργία – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 – Eγκατάσταση νέων γεωργών – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς – Όροι πρόσβασης – Ισοδυναμία – Eγκατάσταση ως μη αποκλειστικός υπεύθυνος εκμετάλλευσης – Ανώτατα όρια – Καθορισμός – Κριτήρια – Τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης