ΥΑ αριθμ. 1043/148520(ΦΕΚ Β'3308/11.06.2024): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του (ΠΑΑ) 2014-2022

Σχετικές Αναρτήσεις