3η Τροποποίηση της αριθ. 2195/167031/05.07.2019 Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράση 10.1.02

  • 3η Τροποποίηση της αριθ. 2195/167031/05.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΡΕ4653ΠΓ-4ΚΟ)εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 “Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας” του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.(13.04.2023)
  • 2η Τροποποίηση της αριθ. 2195/167031/05.07.2019 (ΑΔΑ ΨΘΡΕ4653ΠΓ-4ΚΟ)  εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 (30.03.2022)

Περισσότερα...............