2η Τροποποίηση της με αριθ. 3353/303278/25.11.2019 απόφασης ένταξης πράξεων και ανακληση ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της με αριθ. 2205/168277/08.07.2019 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10

Περισσότερα...............

Σχετικές Αναρτήσεις