Συχνές Ερωτήσεις για το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11.

1. Ερώτηση: Τι ισχύει για τις νεαρές φυτείες οι οποίες ήταν δηλωμένες έτσι στην ΕΑΕ 2018 επιδοτούνται ή είναι απλά επιλέξιμες έως να μπούνε στην παραγωγή?
Απάντηση: Οι νεαρές φυτείες είναι επιλέξιμες προς ένταξη και προς πληρωμή

2. Ερώτηση: Στην περίπτωση που στην ΕΑΕ του 2018 που το αγροτεμάχιο ήταν δηλωμένο με επιλέξιμη καλλιέργεια, π.χ όσπρια και το 2019 φυτευτεί ή έχει φυτευτεί με μόνιμη καλλιέργεια θα επιδοτηθεί για τη μόνιμη καλλιέργεια?
Απάντηση: Όχι δεν θα επιδοτηθεί. (Παράγραφος 3.1 της πρόσκλησης)

3. Ερώτηση: Δεδομένου ότι υπάρχει έγκριση και για άλλες μόνιμες καλλιέργειες όπως Ροδιές, Σύκα και Μικρά φρούτα δάσους θα υπάρξει άλλη προκήρυξη για αυτές?
Απάντηση: Οι εν λόγω καλλιέργειες αν και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με την τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση. Δεν γνωρίζουμε αν θα προκηρυχτεί νέα πρόσκληση.

4. Ερώτηση: Παρακαλώ να μου πείτε αν μπορεί κάποιος παραγωγός στη διάρκεια της 3ετίας ή 5ετίας να βάλει σπορόκεντρο κάποιας επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργειας.(σπορόκεντρο μηδικής).
Απάντηση: Το πρόγραμμα επιδοτεί την καλλιέργεια.

5. Ερώτηση: Πως αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι μέλος ενήμερου συνεταιρισμού?
Απάντηση: Θα γίνει διασταυρωτικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης με το μητρώο του ΥΠΑΑΤ για τους συνεταιρισμούς.

6. Ερώτηση: Θα υποβάλουμε δικαιολογητικά όπως πχ. Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ή μισθωτήρια κατά την διαδικασία αίτησης?
Απάντηση: Κατά την υποβολή της αίτησης δεν θα υποβάλλετε κανένα δικαιολογητικό.

7. Ερώτηση: Στην πρόσκληση 4075/182059/31-12-2018 στο άρθρο 6.6 ‘’Τροποποίηση πράξεων ‘’ αναγράφει ‘’οι ενταγμένες πράξεις δύναται να τροποποιούνται εφόσον έχει ολοκληρωθεί το πρώτο έτος εφαρμογής’’ Πως ορίζεται το πρώτο έτος εφαρμογής?
Απάντηση: Το πρώτο έτος εφαρμογής ορίζεται από την ημερομηνία που θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης πράξεων έως την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου χρόνου.

8. Ερώτηση: Στο κριτήριο που αφορά τη Δράση 11.2.1 ‘’Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος’’ Όταν αναφέρετε ‘’Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής’’ εννοείτε ημερολογιακά ή χρονικά?
Απάντηση: Για να λαμβάνει τα 20 μόρια /έτος θα πρέπει το έτος να είναι συμπληρωμένο. Ημερομηνία αναφοράς θεωρείται η 31/12/2018
Π.χ. ‘’Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος’’ από 25/10/2017 λαμβάνει 20 μόρια, από 10/01/2018 λαμβάνει 0 μόρια και από 01/01/2018 λαμβάνει 20 μόρια.

9. Ερώτηση: Μέσα στο χρονικό διάστημα της πενταετίας, που ορίζει το κριτήριο με Α/Α : 1(Δράση 11.2.2), αν κάποιος έχει δύο συμβάσεις διότι διέκοψε την πρώτη για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά επανήλθε στον ΟΕΠ, τα μόρια που θα πάρει βγαίνουν αθροιστικά από το χρονικό διάστημα που καλύπτουν και οι δύο συμβάσεις ή λαμβάνεται υπόψη η μία από τις δύο συμβάσεις?
Απάντηση: Για το εν λόγω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη η παλαιότερη καταχωρημένη ημερομηνία στο πεδίο ''Ημερομηνία αρχικής ένταξης στο σύστημα ελέγχου'' από όλα τα ενταγμένα αγροτεμάχια του αιτούντα που εμφανίζονται στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος δικαιούχος θα καλείται να συμπληρώσει υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης τα συμπληρωμένα χρόνια που το παλαιότερο αγροτεμάχιό του είναι ενταγμένο ανελλιπώς στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την 31/12/2018. Η ορθότητα της εν λόγω δήλωσης της αίτησης θα ελεχθεί και διοικητικά.

10. Ερώτηση: Κάποιος είναι μέλος Ομάδας Παραγωγών με καλλιέργεια αμπέλου ενώ στο Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες Δράση 11.2.1 εντάσσει μόνο τους ελαιώνες. Θα πάρει τα 10 μόρια από το κριτήριο με Α/Α : 3Α?
Απάντηση: Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο ο υποψήφιος δικαιούχος οφείλει να είναι μέλος της Ομάδας παραγωγών χωρίς επιπλέον απαιτήσεις ως προς την καλλιέργεια.

11. Ερώτηση: Κάποιος έχει σύμβαση με ΟΕΠ μονό για καλλιέργεια αμπέλου ενώ στο Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες εντάσσει μόνο τους ελαιώνες. Θα ενταχθεί στη Δράση 11.1.1 ή 11.2.1? Και αν ενταχθεί στο 11.2.1, θα πάρει τα μόρια του κριτηρίου Α/Α 1 ?
Απάντηση: Οι ελαιώνες αν δεν είναι στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας πριν την 01/01/2019 τότε εντάσσονται μόνο στην Δράση 11.1.1

12. Ερώτηση: Γεωργός που είναι ενταγμένος στο Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας μπορεί να κάνει αίτηση για το νέο πρόγραμμα για τη Δράση 11.2.1;

Απάντηση: Ναι μπορεί και στις δύο δράσεις (11.1.1 και 11.2.1) για αγροτεμάχια όμως που δεν είναι ενταγμένα κατά την προηγούμενη πρόσκληση. 

13. Ερώτηση: Στο βαθμολογικό κριτήριο Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος, ως παλιότερο αγροτεμάχιο για να πάρει τα μόρια μετράει το αγροτεμάχιο που αιτείται τώρα, ή και αγροτεμάχιο που είναι ήδη ενταγμένο στο επιδοτούμενο Μέτρο 11;(παράδειγμα κάνει αίτηση στο 11.2.1 αγροτεμάχια τώρα που εντάχθηκαν στη Σύμβαση με το φορέα πιστοποίησης μέσα στο 2018 αλλά έχει και ήδη ενταγμένα στη δράση 11.2.1 από παλιότερα έτη. Ποια βαθμολογία θα πάρει για 1ο έτος που αιτείται τώρα ή για 5ο έτος που είναι ήδη ενταγμένα στη Δράση 11.2.1;)

Απάντηση: Στην εν λόγω Δράση και για το κριτήριο ως ‘’ Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος’’, η χρονική διάρκεια λαμβάνεται από το αγροτεμάχιο το οποίο έχει την παλαιότερη ημερομηνία και είναι ενταγμένο στο σύστημα ελέγχου είτε το εντάσσει είτε όχι στην Δράση. 

14. Ερώτηση: Αγροτεμάχια που είναι δηλωμένα ως δασικά στην ΕΑΕ 2018, άλλα έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις τους μπορούν να ενταχθούν στο Μέτρο 11;
Απάντηση: Τα εν λόγω αγροτεμάχια επειδή είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2018 με μη επιλέξιμη καλλιέργεια δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μέτρο 11ακόμα και αν έχουν λήξει οι συμβατικές τους υποχρεώσεις από συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα όπως π.χ. πρόγραμμα Δάσωσης των Γεωργικών Γαιών.

15. Ερώτηση: Παραγωγός ενταγμένος στο ΜΕΤΡΟ 11.1.1 μπορεί να κάνει αίτηση ένταξης στην νέα πρόσκληση για το 11.2.1 ?(με τα ίδια αγροτεμάχια)
Απάντηση: Όχι δεν μπορεί.

16. Ερώτηση: Στην καινούρια προκήρυξη μπορεί ένας παραγωγός που είναι ήδη ενταγμένος στο Μέτρο 11.2.1 να εντάξει συμπληρωματικά αγροτεμάχια που είτε δεν κατείχε το 2016 και τα απέκτησε μετά ,είτε τα κατείχε αλλά δεν τα είχε εντάξει το 2017.
Απάντηση: Ναι μπορεί.

17. Ερώτηση: Έχουμε ένα παραγωγό ο οποίος έχει πιστοποιημένα τα αμύγδαλα σα βιολογικά και θέλει να ενταχθεί τώρα στο Μέτρο 11. Το πρόβλημα είναι ότι είναι 50χρονών έχει αναπηρική σύνταξη φαίνεται σαν ενεργός αγρότης αλλά όχι σαν κατά κύριο επάγγελμα. Μπορεί να ενταχθεί?
Απάντηση: Αν ο παραγωγός καλύπτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορεί να επιλεγεί για να ενταχθεί. Όμως θα πρέπει ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης για κάθε Δράση στην περιφέρεια που έχει κάνει αίτηση να είναι μεγαλύτερος του προκηρυχθέντος ποσού της εν λόγω περιφέρειας και δράσης.

18. Ερώτηση: Εν δυνάμει δικαιούχος του Μέτρου 11.2.1, που πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο εν λόγω Μέτρο , είχε υποβάλει ΕΑΕ 2018 , η εκμετάλλευσή του βρίσκεται σε καθεστώς πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας και απεβίωσε μετά την 15 Ιουνίου 2018. Παρακαλούμε να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Αίτηση ένταξης στο Μέτρο 11.2.1 και μετά την επιτυχή αξιολόγηση του, η εκμετάλλευσή του και το Μέτρο 11.2.1. που συνδέεται με αυτή, να μεταβιβαστεί άμεσα από το πρώτο έτος εφαρμογής , σε αποδέκτες που πληρούν επίσης τις προδιαγραφές ένταξης και στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η εκμετάλλευση του αποθανόντα.
Απάντηση: Οι θανόντες δεν μπορούν να κάνουν αίτηση.

19. Ερώτηση: Ποια Είναι η ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση?
Απάντηση: Η εν λόγω ημερομηνία είναι η 31/12/2018 εκτός από την αρχή κριτηρίου «επαγγελματίας αγρότης» της δράσης 11.2.1 όπου στις περιπτώσεις Α και Β για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης ορίζεται η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων στήριξης

20. Ερώτηση: Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως θα βαθμολογηθεί ένα Νομικό Πρόσωπο στο κριτήριο της ηλικίας ?
Απάντηση: Θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του νόμιμου εκπροσώπου και στην περίπτωση που είναι παραπάνω από ένας τότε θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του νεότερου εκπροσώπου.

21. Ερώτηση: Τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στη Δράση 10.1.4 μείωση νιτρορύπανης γεωργικής προέλευσης, είναι επιλέξιμα στην Δράση 11.2.1 και 11.1.1.
Απάντηση: Όχι δεν είναι επιλέξιμα.

22. Ερώτηση: Παραγωγός βιολογικής ενταγμένος στο πρόγραμμα του 2017, έχει αγροτεμάχιο από 2 ιδιοκτήτες. Ο ένας από αυτούς τους ιδιοκτήτες επιθυμεί να πάρει πίσω το αγροτεμάχιο σύμφωνα με το ποσοστό που του αναλογεί. Θα μπορέσει να γίνει κατάτμηση στρεμμάτων, και μεταβίβαση ώστε να δηλώσουν και οι 2 το αγροτεμάχιο αντίστοιχα στο πρόγραμμα βιολογικής και στην δήλωση καλλιέργειας;
Απάντηση: Τα αγροτεμάχια που μπορούν να ενταχθούν στις δράσεις με την νέα πρόσκληση που προκηρύχτηκε είναι αυτά που δεν έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Μέτρου 10 και 11 καθώς επίσης τα εν λόγω αγροτεμάχια να έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2018 του αιτούντα.

23. Ερώτηση: Στην περίπτωση που στην ΕΑΕ 2018 είχε δηλωθεί το αγροτεμάχιο με επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια (άρα επιλέξιμα τεμάχιο για ένταξη ) μπορεί το 2019 (ή και σε επόμενο έτος) να δηλωθεί με επιλέξιμη μόνιμη καλλιέργεια και να είναι επιλέξιμο για πληρωμή.
Απάντηση: Όχι δεν μπορεί.

24. Ερώτηση: Αγροτεμάχια με ελαιώνες τα οποία είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου κατά το έτος 2018 με δέντρα μη παραγωγικά (ηλικίας <4 ετών) είναι επιλέξιμα στην παρούσα πρόσκληση –με δεδομένο ότι στην ΕΑΕ του έτους 2019 θα είναι παραγωγικά?
Απάντηση: Ναι είναι επιλέξιμα.

25. Ερώτηση: Παραγωγός έχει εδώ και 6 έτη τις ελιές του βιολογικές και στις 30 Ιανουαρίου του 2019 ενέταξε στην σύμβαση με την εταιρεία πιστοποίησης και τις μονοετές καλλιέργειες(σιτηρά). Οι μονοετές καλλιέργειες θα ενταχθούν στην δράση 11.1.1 ή 11.2.1?
Απάντηση: Θα ενταχθούν στην Δράση 11.1.1.

26. Ερώτηση: Τα δέντρα στις μόνιμες καλλιέργειες από ποια ηλικία θεωρούνται επιλέξιμα για το πρόγραμμα?
Απάντηση: Όλα τα δέντρα στις μόνιμες καλλιέργειες ανεξαρτήτου ηλικίας θεωρούνται επιλέξιμα για το πρόγραμμα.

27. Ερώτηση: Υπάρχει ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης και για άλλες καλλιέργειες εκτός της ελιάς?
Απάντηση: Εκτός της ελιάς δεν υπάρχει ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης για τις άλλες καλλιέργειες.

28. Ερώτηση: Στο ΟΣΔΕ 2018 ένα ενιαίο αγροτεμάχιο μόνιμης καλλιέργειας είναι σπασμένο και δηλωμένο σε περισσότερα αγροτεμάχια, εκ των οποίων το ένα ή περισσότερα είναι μικρότερα του 0,1 Ηα. Τα αγροτεμάχια αυτά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, έχουν όμως σύμβαση με ΟΕΠ(για να μην υπάρχει παράλληλη καλλιέργεια). Εάν στο ΟΣΔΕ 2019 δηλωθούν τα αγροτεμάχια αυτά ως ένα ενιαίο(με συνολική έκταση μεγαλύτερη του 0,1Ηα) θα ενταχθούν στο πρόγραμμα?
Απάντηση: Επιλέξιμα προς ένταξη είναι τα αγροτεμάχια, όπως είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2018.

29. Ερώτηση: Τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος, σε ενταγμένη έκταση στην οποία τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή, καλλιεργήσει μη επιλέξιμες για το Μέτρο 11 καλλιέργειες, ή εφαρμόσει αγρανάπαυση ή αφήσει ακαλλιέργητο περιθώριο?
Απάντηση: Εφαρμόζονται οι διατάξεις που περιγράφονται στην παράγραφο ''Μειώσεις – Κυρώσεις'' της Πρόσκλησης

30. Ερώτηση: Τι θεωρείται καλλιεργητική ομάδα? Η πρόσκληση αναφέρει στις διάφορες κυρώσεις -μειώσεις ''Οι κυρώσεις εφαρμόζονται ανά καλλιεργητική ομάδα'' χωρίς να διευκρινίζει όμως ποιες είναι αυτές σε αντίθεση με την 1η πρόσκληση που ορίζεται ακριβώς ''Μία καλλιεργητική ομάδα αποτελούν οι εκτάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο του Μέτρου, για τις οποίες ισχύει το ίδιο ποσό ενίσχυσης''
Απάντηση: Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ‘’Ως καλλιεργητική ομάδα νοούνται όλες οι εκτάσεις που έχουν την ίδια τιμή μονάδας εκταρίου’’

31. Ερώτηση : Αν η έκταση του αγροτεμαχίου είναι επιλέξιμη με χαρακτηρισμό ενότητας ''βοσκότοπος'' και ο παραγωγός καλλιεργεί το χωράφι του με βίκο, βρώμη κτλ, είναι επιλέξιμο για ένταξη και πληρωμή?
Απάντηση: Όχι δεν είναι.

32. Ερώτηση: Αν ένα ενταγμένο αγροτεμάχιο με ελιές κατά τη διάρκεια του προγράμματος κοπούν τα δέντρα και καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια θα συνεχίσει να επιδοτείται?
Απάντηση: Όχι δεν μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται

33. Ερώτηση: Μπορεί να γίνει επιλογή στρεμμάτων στην ένταξη ανά τμχ? π.χ. Να εντάξει από τα 2,00 Ηα (βάση του ΟΣΔΕ 2018) το 1,00Ηα καθώς το μισό αγροτεμάχιο μπορεί να πουληθεί ή ο παραγωγός να μην μπορεί να πάρει συμφωνητικό από τον ιδιοκτήτη για τα επόμενα έτη?
Απάντηση: Όχι δεν μπορεί να γίνει.

34. Ερώτηση: Πως θα υπολογίζεται η βαθμολογία στο υπομέτρο 11.1 στη δράση 11.1.1 στην αρχή κριτηρίου : Εντασσόμενη έκταση , κριτήριο Α,Β,Γ και Δ και στην αρχή κριτηρίου 3. Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές?
Απάντηση: Για τα υποκριτήρια Α), Β), και Δ) του κριτηρίου 2 «εντασσόμενη έκταση», και για το κριτήριο 3 «εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές», το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης που λαμβάνεται υπόψη είναι το άθροισμα της έκτασης των αγροτεμαχίων που αιτείται ο υποψήφιος για ένταξη στην παρούσα δράση.

35. Ερώτηση: Πως θα υπολογίζεται η βαθμολογία στο υπομέτρο 11.2 στη δράση 11.2.1 στην αρχή κριτηρίου 2: Εντασσόμενη έκταση , κριτήριο Α,Β,Γ και Δ ?
Απάντηση: Για τα υποκριτήρια Α), Β) και Δ) του κριτηρίου 2 «εντασσόμενη έκταση», καθώς και για το κριτήριο 4 «εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές», το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης που λαμβάνεται υπόψη είναι το άθροισμα της έκτασης των αγροτεμαχίων που αιτείται ο υποψήφιος για ένταξη στην παρούσα δράση.

36. Ερώτηση : Τα μόρια της αναλογίας της έκτασης θα μετράνε στην περίπτωση που όσα δεν εντάσσονται είναι εγγεγραμμένα σε πιστοποιητικό φορέα?
Απάντηση: Στο υποκριτήριο Δ της αρχής κριτηρίου ''Εντασσόμενη έκταση'' ως ''σύνολο έκτασης εκμετάλλευσης'' θεωρείται το σύνολο της ενταγμένης η μη εκμετάλλευσης στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας.

ΤΕΛΟΣ

 

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις