ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014


Σημεία Ομιλίας

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου  Τσαυτάρη στην Ολομέλεια της Βουλής,  κατά τη συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου του ΥπΑΑΤ με τίτλο  «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και  κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

  «Με το πολυνομοσχέδιο επιχειρείται η εισαγωγή νέων καινοτόμων θεσμών που 
βοηθούν στην ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα»

«Η Κυβέρνηση αποφάσισε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερυποθήκευσης
και προχωρά στην απομείωση των ‘’κόκκινων δανείων’’»


Το πολυνομοσχέδιο αποτελεί μία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία με αναπτυξιακό χαρακτήρα που αποσκοπεί στην τόνωση του πρωτογενούς τομέα.
Το παρόν νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής και ανοικτής διαδικασίας μέσα από μακρά διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς φορείς και τις ελεγκτικές αρχές.

Στο Α΄μέρος, με τη νέα νομοθετική μας πρόταση: 
  • Παρεμβαίνουμε ουσιαστικά στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και της υγείας και προστασίας των ζώων
  • Θεσπίζουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που καθιερώνει ένα ενιαίο, αναλογικό, προληπτικό και αποτρεπτικό σύστημα για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στους ανωτέρω τομείς.
  • Εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για μία σειρά θεμάτων, με βάση τον οποίο, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εκτελούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους με διαφάνεια και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Εργαστήκαμε συστηματικά για να βοηθήσουμε την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και ειδικότερα τον πρωτογενή τομέα, κωδικοποιώντας και απλοποιώντας την νομοθεσία για τα τρόφιμα τις ζωοτροφές και τα ζωικά υποπροϊόντα που αφορούν στον μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της χώρας ενώ παράλληλα με την εισαγωγή των νέων θεσμών καταργούμε πολλές και δαιδαλώδεις διατάξεις προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών.
  • Συγκεντρωποιούμε σε ένα ενιαίο νομοθέτημα, σκόρπιες και μεμονωμένες διατάξεις για τα ανωτέρω θέματα και εναρμονιζόμαστε με την ενωσιακή νομοθεσία και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.
  • Ενισχύουμε τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του καταναλωτή από φαινόμενα παραπλάνησης, με την ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΦΕΤ που είναι πλέον φορέας του Υπουργείου μας, στον οποίο δίνουμε επιπλέον εργαλεία για να συνεχίσει το έργο που επιτελεί, ένα έργο που έχει αναγνωριστεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χαίρει της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.
  • Παρέχουμε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, των ζωοτροφών, των ζωικών υποπροϊόντων και της υγείας των ζώων, τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία με τα οποία, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων κατά την άσκηση του ελέγχου, μπορούν να επιβάλλουν μέτρα συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις με τρόπο ενιαίο και αναλογικό. Με αυτή τη ρύθμιση όποια υπηρεσία και να ασκεί τον έλεγχο εφαρμόζει την ίδια νομοθεσία στο κυρωτικό σύστημα, χωρίς πλέον να υπάρχουν ελλείψεις, ασάφειες και παρερμηνείες. Εκτός αυτού, ορισμένες υπηρεσίες είχαν παρωχημένο και κατακερματισμένο σύστημα επιβολής κυρώσεων το οποίο ήταν δυσλειτουργικό.
Στο Β΄μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν σημαντικά ζητήματα του κλάδου και εισάγεται μια σειρά βελτιώσεων: 

         ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ: 

α) η βελτίωση των διαδικασιών παραχώρησης γης σε αγρότες,
β) ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη διακίνηση και την εμπορία των φυτοφαρμάκων, με την εισαγωγή για πρώτη φορά της συνταγής από αρμόδιο επιστήμονα για τη χρήση των φυτοφαρμάκων, ώστε και να μειωθεί η υπερκατανάλωση φαρμάκων από τους αγρότες και να προστατευθεί το περιβάλλον, καθώς και με την εισαγωγή για πρώτη φορά ρυθμίσεων για τα βιολογικά σκευάσματα καταπολέμησης ασθενειών (βιοκτόνα),
γ) η απλοποίηση έκδοσης αδειών σταύλων για τους κτηνοτρόφους,
δ) η απλοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας εμπορίας και ελέγχου λιπασμάτων,
ε) ο εκσυγχρονισμός θεμάτων που έχουν σχέση με το μητρώο αγροτών, ώστε να διευκολύνεται η άμεση εγγραφή νέων αγροτών και να μπορούν άμεσα να εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης,
στ) η λήψη μέτρων για τους αγρότες που έχουν δύο καλλιέργειες στην ίδια χρονιά στην ίδια έκταση, ώστε να καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ,
ζ) Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με την αλιεία στα διεθνή ύδατα,

Παράλληλα, με το πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ επιχειρείται η εισαγωγή νέων καινοτόμων θεσμών που βοηθούν στην παραγωγική και αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, αλλά και στην ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα.

ΘΕΣΜΟΙ – ΤΟΜΕΣ:

α) Ζώα συντροφιάς: κατάργηση εν τοις πράγμασι της έννοιας του αδέσποτου, καταμέτρηση τους με ονοματεπωνυμικά στοιχεία ιδιοκτήτη και μητρώο εύρεσής τους, παύση ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας τους, συνδυασμός με τα ληφθέντα μέτρα για τη λύσσα.
β) Λιπάσματα: διεύρυνση έννοιας σε σχέση με παλιότερα που θεωρούνταν μόνο χημικά, σήμερα νέες ποικιλίες, φυλλόχωμα, βιολογικά, ζωικά κλπ.
γ) Μητρώο Αγροτών – Μητρώο Αρχηγών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων: Θέσπιση κριτηρίων εισοδηματικών και ασφαλιστικών για την έννοια του κατ’ επάγγελμα αγρότη και της έννοιας του ενεργού αγρότη.
δ) Αγορές Παραγωγών (Farmer’s Markets): Επίτευξη μείωσης του χάσματος μεταξύ της τιμής παραγωγής και της τιμής διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, καταπολέμηση της κερδοσκοπίας μέσω της απευθείας πώλησης σε αυτές αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, με παράκαμψη κάθε ενδιάμεσης οικονομικής επιβάρυνσης ή άλλης διαμεσολάβησης, ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.
ε) Πολυλειτουργικά αγροκτήματα: Οριοθέτηση και διάκριση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και εξειδίκευση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ν’ αποσαφηνίζει τον όρο «αγρόκτημα» με σκοπό την αγροτικής ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.
ζ) Η αναβάθμιση του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και η σύνδεση με το Γ.Ε.Μ.Η.
στ) Κτηνίατρος εκτροφής: Για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων οι φορείς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνιάτρου της επιλογής τους, ο οποίος ορίζεται ως «Κτηνίατρος εκτροφής».
η) Κτηνοτροφικά πάρκα και ζώνες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
θ) Θεσμοφόρια: αναβίωση αρχαίου θεσμού αναγκαία για τη βελτίωση και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην αγροτική παραγωγή.

Ρύθμιση «κόκκινων δανείων»

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού που ήταν βασικό αίτημα όλων. Μεγάλη έκταση αγροτικής γης είχε υπερυποθηκευτεί για αξία πολλαπλάσια του ποσού των δανείων που είχαν λάβει οι αγρότες. Για παράδειγμα, αν πούμε ότι ο Τσαυτάρης είναι αγρότης και είχε πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ, είχε πληρώσει τα 300 και του έμεναν 700 κι επειδή η ΑΤΕ δεν πλήρωνε τέλος για τις υποθήκες, έβαζε ο αγρότης ένα χωράφι που είχε 10-20 στεμμάτων, όπως ξέρετε αυτά τα αγροτεμάχια δεν τεμαχίζονταν, τα έβαζε ενέχυρο. Άρα έχουμε μια γιγάντια υπέρ υποθήκευση των αγροτών στην παλαιά ΑΤΕ. Είναι γύρω στα 500 χιλιάδες στρέμματα. Δεν μπορούσε να το πληρώσει, διογκώνονταν με τόκους υπερημερίας, αυξημένα επιτόκια επί των τόκων και έτσι το υπόλοιπο των 700 ευρώ έχει φτάσει να είναι 2000 – 3000 ευρώ. Τώρα και με τις δυσκολίες αδυνατεί να πληρώσει αυτά τα ποσά. Δεν θέλουμε όμως εμείς αυτό να γίνει αιτία ούτε να χάσει ο αγρότης τα χωράφια του, ποιος θα ήθελε να πάρει αυτό το μισό εκατομμύριο στρέμματα από τον αγρότη από την άλλη μεριά όμως και η Πολιτεία λέει ναι πρέπει να πληρώσεις τα υπόλοιπα 700 ευρώ που μένουν. Εκεί ερχόμαστε να τον διευκολύνουμε. Τώρα απομειώνουμε το έξτρα λίπος των τόκων υπερημερίας, των υψηλών επιτοκίων σ’ ένα ποσό, δοσοποιούνται οι οφειλές των αγροτών, προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώσουν το εναπομείναν μέρος του οφειλομένου δανείου τους με μηνιαίες καταβολές σε βάθος χρόνου, και στην περίπτωση που δεν μπορούν, το μισθώνουν υποχρεωτικά δια του ΟΠΕΚΕΠΕ και το μίσθωμα παγαίνει στη δόση του δανείου.
Μ’ αυτό τον τρόπο περαιώνουμε τους λογαριασμούς του παρελθόντος για τους αγρότες και εξασφαλίζουμε το κλίμα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έχουν ανάγκη οι αγρότες για να προχωρήσουν στο μέλλον απαλλαγμένοι από τα βάρη του παρελθόντος. Πρέπει να πάμε μπροστά βλέποντας μπροστά.

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις