• Διακήρυξη υπ. αριθμ. 3550/Θ.Ζ/2020, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο διάρκειας 3 ετών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Καταρροϊκού Πυρετού, Βρουκέλλωσης και Βόειας & Ορνίθιας Φυματίνης, που προκύπτουν από την επιβολή Κτηνιατρικών Μέτρων Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων» με διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  01/02/2021 και ώρα 15:00.

 


Σχετικές Αναρτήσεις