Έναρξη Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων : Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής  Αιτήσεων : Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Έναρξη Ημερομηνίας  Υποβολής Ενστάσεων: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 20222 και για δέκα (10) ημέρες
υπολογιζόμενες ημερολογιακά, σύμφωνα με το 4ο κεφάλαιο της
Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2022 (σελ. 13

 

Σχετικές Αναρτήσεις