Καταληκτική  Ημερομηνία Υποβολής  Προσφορών  :26/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Νέα προθεσμία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 17/07/2023 και τοπική ώρα 15:00
Νέα προθεσμία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 24/07/2023 και τοπική ώρα 17:00

Σχετικές Αναρτήσεις