Ενστάσεις για Προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ - ΕΠΙΠ σε Εθνικό Επίπεδο

Περιλήψεις αιτημάτων καταχώρισης ονομασιών προϊόντων ως ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ που βρίσκονται στο στάδιο των Εθνικών ενστάσεων 

Περιλήψεις αιτημάτων τροποποίησης προδιαγραφών καταχωρισμένων  ονομασιών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ που βρίσκονται στο στάδιο των Εθνικών ενστάσεων

 

Διαδικασία Ενστάσεων

Κατά των αιτήσεων καταχώρισης ή τροποποίησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός της οριζόμενης προθεσμίας, στην Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ, Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58, ΤΚ 104 41, Αθήνα, email: , τηλέφωνο: 210 5275286-287-288-289, Fax: 210 5275273..

Για ένσταση κατά αιτήματος καταχώρισης ονομασιών ΠΟΠ/ΠΓΕ/ συμπληρώνεται και υποβάλλεται  το υπόδειγμα του παραρτήματος V της αρ.261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), για ένσταση κατά αιτήματος καταχώρισης ονομασιών ΕΠΙΠ  συμπληρώνεται και υποβάλλεται  το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ της αρ.261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β)  και  για ένσταση κατά αιτήματος τροποποίησης προδιαγραφών ή ακύρωσης για καταχωρισμένη ονομασία, για ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, συμπληρώνεται και υποβάλλεται το υπόδειγμα του παραρτήματος VII της αρ.261611/2007 ΚΥΑ.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, αιτούντες και ενιστάμενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο.

 

Δ/νση  Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας  

Σχετικές Αναρτήσεις