Ψυχανθή-Όσπρια (Νομοθεσία-Στατιστικά)

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027(ΣΣ ΚΑΠ 2023-27)/Προαιρετική Συνδεδεμένη Εισοδηματική Ενίσχυση
  • Α. Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν.(ΕΕ) 2021/2115 και του Καν.(ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υ.Α. 955/275372/07.09.2023(ΦΕΚ Β' 5418/13.09.2023)/ΑΔΑ: ΩΝΕΘ4653ΠΓ-ΜΥΛ
  • Β. Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.2 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υ.Α. 956/275378/07.09.2023(ΦΕΚ Β' 5533/20.09.2023)/ΑΔΑ: 6ΤΥ64653ΠΓ-ΖΒΡ
  • Γ. Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ),σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υ.Α. 954/275370/07.09.2023(ΦΕΚ Β' 5535/20.09.2023)/ΑΔΑ: 66ΠΤ4653ΠΓ-ΚΣΗ
Προαιρετική Συνδεδεμένη Στήριξη από το 2015 Όσπρια-Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά και Πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά Ψυχανθή


 Στοιχεία για εισαγωγές και εξαγωγές οσπρίων διατίθενται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 

Σχετικές Αναρτήσεις