Εκκολαπτήρια - Μονάδες Πολλαπλασιασμού (πατρογονικά)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • ΠΔ 590-1981(ΦΕΚ Α΄ 152 1981) Διακριτικοί Αριθμοί εκκολαπτηρίων 
  • ΠΔ 224-1998(ΦΕΚ Α΄ 175) Υγειονομική βεβαίωση για την έκδοση άδειας Εκκολαπτηρίου-Μονάδας πολλαπλασιασμού (πατρογονικών)
  • Καν.617-2008 Προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση & των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνας
  • ΥΑ 2063/141781/11.11.2014 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) 617-2008 (ενοποιημένο κείμενο μετά από τροποποίηση με την ΥΑ 2296/157896)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων

Σχετικές Αναρτήσεις