Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την Προστασία των Υδάτων από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης

Σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την αριθ. 16190/1335/1997 (ΦΕΚ Β΄ 519) ΚΥΑ, κάθε Κράτος – Μέλος θεσπίζει έναν ή περισσότερους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, που εφαρμόζονται προαιρετικά από τους γεωργούς και περιλαμβάνουν φιλοπεριβαλλοντικούς κανόνες ως προς την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, µε στόχο τη διασφάλιση της προστασίας τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.   Περισσότερες πληροφορίες................

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ και Ενσωμάτωση 
Ορισμός των Ευπρόσβλητων στη Νιτρορύπανση Ζωνών
Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης
Προγράμματα Δράσης
  1. Κωπαϊδικό Πεδίο
  2. Αργολικό Πεδίο
  3. Λεκάνη Πηνειού Ηλείας
  4. Θεσσαλικό Πεδίο
  5. Κάμπος Θεσσαλονίκης
  6. Λεκάνη Στρυμόνα
  7. Πεδιάδα Αρτα Πρέβεζα
  8. Πρόγραμμα Δράσης 2019

Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικές Αναρτήσεις