Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις του μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013

Το Αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο 2.1.4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας), τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ιδίως των γενετικών πόρων και τη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του.

Το Αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο, όπως και κάθε άλλο μέτρο αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2007 - 2013, έχει εθελοντικό χαρακτήρα για τους παραγωγούς, δηλαδή η ένταξη στο μέτρο είναι προαιρετική. Ένας παραγωγός αιτείται ένταξης στο μέτρο εφόσον το επιθυμεί και αφού πρώτα εξετάσει κατά πόσο η ένταξη αυτή είναι προς το συμφέρον του και κατά πόσο είναι σε θέση να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που θα επωμιστεί από την ένταξη αυτή. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δεσμεύσεις της κάθε δράσης του μέτρου είναι πέραν των υποχρεωτικών δεσμεύσεων που εκπορεύονται από την ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία, και οι δικαιούχοι ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος και το πιθανό πρόσθετο κόστος που συνδέονται με την ανάληψη των επιπλέον αυτών δεσμεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες...............

Θεσμικό πλαίσιο των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του μέτρου 2.1.4

Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικές Αναρτήσεις