Έκδοση ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ με Θέμα: Διευκρίνιση-Αποσαφήνιση του όρου «Ενεργός επαγγελματική δραστηριότητα» του Κεφαλαίου 3 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» της 939/109429/16-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 13, έτους 2019

Σχετικές Αναρτήσεις