Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

« Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ » 

«Μετά τη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Στρατηγικής από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, η Ε. Επιτροπή εκπόνησε Συστάσεις για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι Συστάσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ της Ελλάδας βασίζονται σε ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, των αναγκών και των προτεραιοτήτων για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές της και αφορούν:

  • στους εννέα (9)  ειδικούς οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της ΚΑΠ 2023-2027 και
  • στις επιδιώξεις και τους ειδικούς στόχους της Στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Η Ελλάδα, όπως όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να  καθορίσει στο Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ 2023-2027, συγκεκριμένες εθνικές τιμές για τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή της και τις εν λόγω Συστάσεις.»

Σχετικές Αναρτήσεις