Νέες νομοθετικές προτάσεις της Ε. Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020

Στις 1 Ιουνίου, η Ε. Επιτροπή παρουσίασε τις νομοθετικές προτάσεις της για την ΚΑΠ μετά το 2020 και ειδικότερα:

 

  • Την πρόταση Κανονισμού του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.    pdf button1     word icon png 4003         
  • Την πρόταση Κανονισμού του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου.    pdf button1
  • Την πρόταση Κανονισμού του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.    word icon png 4003      word icon png 4003

Η εξέταση των νομοθετικών προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει στις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου από τις 15 Ιουνίου 2018.

Όσον αφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020, τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στη ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής (https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en)

 

Σχετικές Αναρτήσεις