Πρόγραμμα Απόσταξης Οίνου

Κ.Υ.Α. 1903/194939/22-7-2021: «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ) 2021/95» (ΦΕΚ 3275/Β΄/23-7-2021)

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ένταξης23 Ιουλίου 2021 έως 29 Ιουλίου 2021

ΚΥΑ 2413/260546/22-9-2021: «Τροποποίηση της αριθμ. 1903/194939/22-7-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ) 2021/95, (Β΄ 3275)»

Συμπληρωματική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη : 24 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2021 


 • Κ.Υ.Α. 1723/179088/03.07.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (ΦΕΚ Β΄ 2764)
  • 1η τροποποίηση της αριθμ. 1723/179088/03.07.2020 ΚΥΑ όσον αφορά στο πρόγραμμα της απόσταξης οίνου, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα έως 16/07/2020 (ΦΕΚ Β' 2883)
  • 2η τροποποίηση της αριθμ. 1723/179088/03.07.2020 ΚΥΑ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)
  • 3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/03.07.2020 ΚΥΑ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764).
  • 4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/03.07.2020 ΚΥΑ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (Β’ 2764).
  • 5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/03.07.2020 ΚΥΑ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (Β’ 4967).
  • 6η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/03.07.2020 ΚΥΑ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (Β’ 5510).
 • Απόφαση 2135/216041/04.08.2020: Οριστική ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης σύμφωνα με την αριθμ. 1723/179088/3-7-2020 (Β΄ 2764) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Εγκύκλιος 2678/272715/30.09.2020 διαδικασίας πληρωμής για το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Σχετικές Αναρτήσεις