Εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγικών φορέων που θέλουν να  εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων κατά την εξαγωγική περίοδο 2023-2024, στην Κίνα, στη Νότια Κορέα και  στην Ταϊλάνδη. Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31 Μάϊου 2023.  

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, υποβάλλεται σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Παρακαλούνται οι εξαγωγικοί φορείς να χρησιμοποιούν για την υποβολή των συνημμένων στην αίτηση δικαιολογητικών τα αντίστοιχα υποδείγματα.

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

Σχετικές Αναρτήσεις