Νομοθεσία για το Βαμβάκι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΥΑ αριθμ. 472/158760/25.05.2023(ΦΕΚ Β΄3523) «Καθορισμός των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027.
 • ΥΑ αριθμ. 127/57888/23.02.2023 «Έγκριση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β)» new icon
ΠΑΛΑΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • Υπ’αριθμ. 589/53647/08.05.2012 «Εφαρμογή Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βαμβακιού έτους 2012 στα πλαίσια του ΚΑΝ (ΕΚ) 637/2008 του Συμβουλίου».
 • Υπ’αριθμ. 1150/99707/27.09.2012 «Λειτουργία εκκοκκιστικών επιχειρήσεων–διαδικασία παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού για την περίοδο 2012».
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 35235/26.04.2010 «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού» (ΦΕΚ 626/Β/11.05.2010). 
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 56710/31.12.2010 "Διόρθωση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 35235/26.04.2010 ΚΥΑ-Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού» ΦΕΚ 626/Β/1 1.05.2010» (ΦΕΚ 95/Β/01.02.2011).
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 27634/08.06.2011 "Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής Ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείρηση της καλλιέργειας βάμβακος"(ΦΕΚ 1422/Β/16.06.2011).
 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ  (Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ.Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών αποφάσεων είναι εκείνα που έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και αυτά τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο.)
 • ΦΕΚ υπ'αριθμ. 430/24.03.2015 "Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου".
  • ΦΕΚ Β'960/28.05.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου».
  • ΦΕΚ Β'3257/11.10.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10.03.2015 ΥΑ σχετικά με τον ‘καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου.
  • ΦΕΚ Β'1140/31.03.2017 Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 430).
  • ΦΕΚ Β΄2822/11.08.2017 Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β 430).
  • ΦΕΚ Β΄ 1365/19.04.2019 Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β 430).
  • ΦΕΚ Β’2769/04.07.2019 Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β 430).
 • ΦΕΚ υπ΄αριθμ. 393/10.02.2017 "Παράταση προθεσμίας παραδόσεων συσπόρου βαμβακιού".
 

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής  

Σχετικές Αναρτήσεις