Ισχύουσα Νομοθεσία για τα Εσπεριδοειδή

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΣΚΑΠ 2023-2027
 • ΥΑ 2776/275358(ΦΕΚ Β΄5453/14.09.2023):  Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο Πορτοκάλι Χυμοποίησης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και τον Κανονισμό (Ε.Ε.)2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2022
 • Υπουργική Απόφαση 2830/312932(ΦΕΚ Β΄5289/12.11.2021). Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώςτης συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2022.
 • Υπουργική Απόφαση 3202/37563(ΦΕΚ Β΄5287/01.12.2020). Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2021.
 • Υπουργική Απόφαση 581/98741/08.04.2020. "Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2019"
 • Υπουργική Απόφαση 3174/306811(ΦΕΚ Β΄4572/13.12.2019). Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2020.
 • Υπουργική Αποφαση 368/39014(ΦΕΚ Β΄752/05.03.2019). «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 561/26111/05-03-2015 απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου».
 • Υπουργική Απόφαση 4440/171872(ΦΕΚ Β'5851/28.12.2018) «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2019».
 • Υπουργική Απόφαση 429/124809(ΦΕΚ Β'4190/30.11.2017) «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2018».
 • Υπουργική Απόφαση  1548/37553/2017(ΦΕΚ 1231 Β΄2017) «Τροποποίηση της αριθ.4653/106862/7.10.2015 υπουργικής απόφασης ‹‹Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής  της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση  σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  Συμβουλίου»(ΦΕΚ 2157 Β΄/2015), όπως ισχύει.
 • Υπουργική Απόφαση 6193/145096/2016(ΦΕΚ 4569 Β΄2016) «Έγκριση συμμετοχής  μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017».
 • Υπουργική Απόφαση  3422/146096/2016(ΦΕΚ 4506 Β΄2016): «Τροποποίηση της υπ΄αριθ.561/26111/05.03.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση  σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του  Συμβουλίου» (Β΄446/24.03.2015)».
 • Υπουργική Απόφαση  6239/146099/2016(ΦΕΚ 4348 Β΄2016): «Τροποποίηση της με αριθμ.6027/144841/23.12.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄2864)‹‹Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2016».
 • Υπουργική Απόφαση 3539/2016(ΦΕΚ 4213 Β΄2016):  «Τροποποίηση της αριθ.4653/106862/02.10.2015 ΥΑ Β΄2157)‹‹Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».
 • Υπουργική Απόφαση 6027/144841/23.12.2015(ΦΕΚ Β΄2864/28.12.2015):"Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2016".
 • Υπουργική Απόφαση 5744/135704/07.12.2015(ΦΕΚ Β΄2702/14.12.2015):"Τροποποίηση της υπ΄αριθ.4653/106862/02.10.2015 υπουργικής απόφασης(Β΄2157): Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού(ΕΕ) αριθ.1307/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου".
 • Υπουργική Απόφαση 561/26111/05.03.2015(ΦΕΚ Β'446/24.03.2015):"Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1307/2013 του Συμβουλίου".
 • Υπουργική Απόφαση  4653/106862(ΦΕΚ Β΄2157/07.10.2015):"Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου".

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Σχετικές Αναρτήσεις