Ανταποδοτικά Τέλη/Παράβολα/Τιμές Αναφοράς

 1. ΥΑ 608/14.01.1986 (ΦΕΚ 49 Β): Επιβολή ανταποδοτικού τέλους, για τον έλεγχο του εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού.
 2. ΥΑ 18827/07.05.1986 (ΦΕΚ 318 Β): Ορισμός παραβόλου, για τη διενέργεια ελέγχου και την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού.
 3. ΥΑ 10466/18.03.1988 (ΦΕΚ 213 Β): Τροποποίηση των αριθ. 608/14-1-86, 18827/7-5-86 αποφάσεων που επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος στο πολλαπλασιαστικό υλικό.
 4. ΥΑ 51419/31.07.2000 (ΦΕΚ 1006 Β): Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους Πολ/κου υλικού μη εγγεγραμμένου στους Εθνικούς Καταλόγους.
 5. ΥΑ 49058/31.07.2000 (ΦΕΚ 1059 Β): Ορισμός παραβόλου για την διενέργεια ελέγχου και την πιστοποίηση του Πολ/κου Υλικού.
 6. ΥΑ 67819/24.12.2009 (ΦΕΚ 2620 Β): Αναπροσαρμογή παραβόλων εργασιών σε Πολ/κο Υλικό.
 7. ΥΑ 6321/44913/30.04.2015 (ΦΕΚ 1099 Β): Καθορισμός τελών δοκιμής παραβόλων για την υποβολή αίτησης εγγραφής ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο. 
 8. ΥΑ 2249/78962/27.06.2016 (ΦΕΚ 2325 Β): Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών».
 9. ΥΑ 13956/96281/01.09.2016(ΦΕΚ 2939 Β'):  Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό».
 10. ΦΕΚ Β' 3171/04.10.2016: Διορθώσεις σφαλμάτων στην αριθμ. 13956/96281/01-9-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2939/τ.Β/15.09.2016.
 11. ΥΑ 2499/7051/05.02.2018Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό. (Β΄ 406)
 12. ΥΑ 18498/123701/14.09.2018: Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό (ΦΕΚ Β΄4141/20.09.18).
 13. ΥΑ 8401/46758/08.03.2019: Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό. (ΦΕΚ Β’ 1027/27.03.2019).
 14. ΥΑ 956/67092/01.04.2019: Τροποποίηση των αριθμ. 608/14.1.1986 (Β΄ 49) και 18827/7.5.1986 (Β΄ 318) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 1421/24.04.2019).
 15. ΥΑ 5555/59013/21.02.2020: Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό. (ΦΕΚ Β’1071/27.03.2020)
 16. ΥΑ 6423/86532(ΦΕΚ Β'2186/03.04.2023): Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό.

Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων

Σχετικές Αναρτήσεις