Φυτογενετικοί Πόροι

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Νομοθεσία
  1. Άρθρο 14 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄164).
  2. Π.Δ. 80/90 «Προστασία του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας» (Α΄ 40).
  3. Ν. 3165/2003 «Κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία» (Α΄ 177).
  4. Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).
  5. Εγκύκλιος αριθ. 286/41657/06.02.2020 «Συλλογή και διακίνηση του φυτικού γενετικού υλικού, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, του άρθρου 10 του Π.Δ. 80/90 «Προστασία του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας» (Α’ 40)»
  6. Άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4691/2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις (Α’ 108)»
Εκθέσεις
Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικές Αναρτήσεις