Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2020 και Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)

Σχετικές Αναρτήσεις