2. Ενδοενωσιακή απόκτηση ΕΕ (CE)

Υποβολή αιτήσεων προς έλεγχο ενδοενωσιακής απόκτησης, προϊόντων λίπανσης ΕΕ με τη σήμανση CE, από τις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ και τύπου Β΄.

Σχετικές Αναρτήσεις