Νέα Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια

1. Από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για τη διακίνηση όλων των φυτών προς φύτευση σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 (α) του Καν. (ΕΕ) 2016/2031 & το Παράρτημα XIII παρ. 1 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2019/2072, καθώς και σε  :

  • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIII του Εκτελεστικού Καν. 2019/2072.
  • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που πρόκειται να διακινηθούν σε προστατευόμενες ζώνες, με την ένδειξη «PZ», σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 τα οποία  αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Εκτελεστικού Καν. 2019/2072.
  • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα όπου προβλέπεται από εκτελεστικές αποφάσεις επειγόντων μέτρων της Ένωσης.

2. Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., θα πρέπει να πληρούν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 83, 85 έως και 88 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έχουν τον ίδιο μορφότυπο σε όλα τα Κράτη μέλη της Ε.Ε.

3. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο έχει τη μορφή διακριτής ετικέτας και προσαρτάται με ευθύνη του επαγγελματία/υπεύθυνου επιχείρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα κατάλληλο για την εκτύπωση των στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτημα του υπ΄αριθμ. 2017/2313 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, επί της συσκευασία τους ή επί των οχημάτων μεταφοράς τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

4. Τα στοιχεία στο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αναγράφονται σε ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήμα και  είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι αμετάβλητες και σταθερές. Η βοτανική ονομασία των φυτών ή φυτικών προϊόντων, η σχετική ταξινομική κατηγορία ή ανάλογα με την περίπτωση η ονομασία του εν λόγω αντικειμένου αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. Μη επικυρωμένες αλλαγές ή διαγραφές καθιστούν άκυρο το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

5. Το μέγεθος των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, η χρήση μίας διαχωριστικής γραμμής, η αναλογία του μεγέθους των στοιχείων τους, καθώς και οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στα υποδείγματα των Κανονισμών 2016/2031 και 2017/2313 είναι μόνο παραδείγματα. Η σημαία της Ένωσης μπορεί να είναι τυπωμένη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη είτε με άσπρα αστέρια, σε μαύρο φόντο ή αντιστρόφως.

6. Υποδείγματα φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε προστατευόμενες ζώνες ή μη υπάρχουν στο Παράρτημα που ακολουθεί. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια βρίσκονται στον Εκτελεστικό Kαν. (ΕΕ)  2017/2313 της Επιτροπής στην ιστοσελίδα : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&from=EN

7. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρέπει να επικολλάται στην «μονάδα εμπορίας» των παραγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικείμενων πριν τη μετακίνησή τους. Όταν τα  φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα μετακινούνται σε πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο επικολλάται στο πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο.

8. Ένα ήδη εκδοθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί με ένα διαβατήριο αντικατάστασης, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 93 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έγκριση Έκδοσης των Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων και την Χρήση τους

 

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

Σχετικές Αναρτήσεις