3η Τροποποίηση - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

 
Περισσότερες πληροφορίες στο  site του Π.Α.Α.

 

 


 

Σχετικά αρχεία: 

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
  2. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
  5. ΦΕΚ863Β-2018 εξοικονόμηση ύδατος
  6. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»
  8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Οδηγίες για την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη
  9. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
  10. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ