Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Π.Δ.Π.) καθορίζει τα ανώτατα ετήσια ποσά- όρια τα οποία μπορεί να δαπανήσει η Ε.Ε. σε διάφορους τομείς πολιτικής, για μια περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Παρέχει το πλαίσιο για τον οικονομικό προγραμματισμό και τη δημοσιονομική πειθαρχία, διασφαλίζοντας την προβλεψιμότητα των δαπανών της ΕΕ. Επίσης, επιτρέπει στην ΕΕ την υλοποίηση κοινών πολιτικών ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους, καθορίζοντας σε ποιο βαθμό και σε ποιους τομείς θα πρέπει να επενδύσει η ΕΕ. Το Π.Δ.Π. αποτελεί τόσο μέσο έκφρασης των πολιτικών προτεραιοτήτων, όσο και εργαλείο δημοσιονομικού προγραμματισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εγκρίνεται σε αυτό το πλαίσιο και συνήθως παραμένει κάτω από τα ανώτατα όρια δαπανών του Π.Δ.Π., έτσι ώστε να διατηρείται κάποιο περιθώριο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών.

 1. ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007- 2013
 2. ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014- 2020
  Μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Νοεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2014- 2020, στις 28 Ιουνίου 2013. Το σύνολο των δαπανών της ΕΕ-28 για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, εκφραζόμενο σε σταθερές τιμές 2011, ανέρχεται σε 959.988 εκατ. € και αντιστοιχεί σε 1% Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ε.Ε. (ΑΕΕ). Οι συνολικές πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε 908.400 εκατ. € και αντιστοιχούν σε 0,95% του ΑΕΕ.

  Η Ε. Επιτροπή, κάθε χρόνο, προβαίνει σε τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) και των τιμών της ΕΕ. Έπειτα από την τεχνική προσαρμογή για το έτος 2014, σε τρέχουσες τιμές, το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών ανέρχεται σε 1.023.954 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό ΑΕΕ 0,99%.

  Τομέας 2: «Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι»

  Το Π.Δ.Π. προβλέπει ότι ένα σημαντικό τμήμα (38,9 %) του προϋπολογισμού της Ε.Ε. θα πρέπει να εξακολουθήσει να επενδύεται στον Τομέα 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι» και ειδικότερα στη γεωργία, η οποία αποτελεί τομέα πολιτικής κοινής στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ι, οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων στον Τομέα 2, αντιστοιχούν σε 373.179 εκατ. € εκ των οποίων τα 277.851 εκατ. € θα διατεθούν σε Μέτρα Αγοράς και Άμεσες Ενισχύσεις του Πυλώνα Ι της ΚΓΠ. Όσον αφορά στον Πυλώνα ΙΙ- Αγροτική ανάπτυξη, το συνολικό ύψος των πιστώσεων , ανέρχεται σε 84.936 εκατ. €, ενώ πιστώσεις ύψους 10.392 εκατ. €, θα διατεθούν στην αλιεία, περιβάλλον και δράση για το κλίμα, (Πίνακας ΙΙ).

  Για την Ελλάδα το συνολικό ύψος των πιστώσεων που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις ανέρχεται, σύμφωνα με τον Καν. 1307/13 και σε τρέχουσες τιμές, σε 15.287 εκατ. € για την περίοδο 2014- 2020 ενώ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 4.196 εκατ. € (Πίνακας ΙΙΙ).

 

Σχετικές Αναρτήσεις