Μακροοικονομικές Εξελίξεις

Η υπηρεσία μας, περιοδικά μέσω της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, ενημερώνεται για την εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά παραγωγικό κλάδο, την εξέλιξη των Ακαθαρίστων Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου (Δημόσιων και Ιδιωτικών), την Απασχόληση κατά παραγωγικό τομέα κτλ. Επίσης, παρακολουθεί τα αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας και της  Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.

 

Σχετικές Αναρτήσεις