Γεωργικό Εισόδημα

Η Υπηρεσία μας, μέσω της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών, παρακολουθεί την εξέλιξη του Γεωργικού Εισοδήματος τόσο της χώρας μας, όσο και των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συγκεκριμένο οικονομικό μέγεθος είναι ένα από τα σημαντικότερα που παρακολουθείται από την ΕΣΥΕ και ο υπολογισμός του, καθώς επίσης και των υπολοίπων επί μέρους δεικτών, βασίζεται στο ενιαίο λογιστικό σύστημα ESA95. Ως Γεωργικό εισόδημα ορίζεται το εισόδημα που δημιουργείται από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, κατά την διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου, και όχι το εισόδημα που έχει ήδη κερδίσει ένα αγροτικό νοικοκυριό μέσα στην ίδια περίοδο. Επίσης δεν αποτελεί το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, μια και δεν συμπεριλαμβάνει εισοδήματα που δημιουργούνται από εξωγεωργική απασχόληση.

 

Σχετικές Αναρτήσεις