Χρηματοδότηση Γεωργικών Δαπανών

 

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει την χρηματοδότηση των δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, είτε απευθείας είτε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαχείρισης με τα κράτη μέλη, από:

α) το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο εγγυήσεων-ΕΓΤΕ·
β) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης -ΕΓΤΑΑ.

Βασικός κανονισμός σχετικά με την χρηματοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι ο καν. ΕΕ 1306/13.

Οι Δαπάνες του ΕΓΤΕ

1. Το ΕΓΤΕ στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δαπάνες σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (Καν 1306/13):

α) τα μέτρα για τη ρύθμιση ή τη στήριξη των γεωργικών αγορών·
β) τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·
γ) τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε δράσεις ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και σε τρίτες χώρες.
δ) τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, και σε μέτρα που αφορούν ασθένειες ζώων και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

2. Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δαπάνες κατά τρόπο άμεσο:

α) την προώθηση γεωργικών προϊόντων απευθείας από την Επιτροπή ή μέσω διεθνών οργανισμών·
β) μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της διατήρησης, του χαρακτηρισμού, της συλλογής και της χρησιμοποίησης γενετικών πόρων στη γεωργία·
γ) την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργικών συστημάτων λογιστικών πληροφοριών·
δ) τα συστήματα γεωργικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών με αντικείμενο τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι δαπάνες του ΕΓΤΑΑ

Το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωση χρηματοδοτεί τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης των Κ.Μ (Καν. 1306/13).

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (AGRIFUNDS)
2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (AGRIFIN)

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις