Ανακοίνωση  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για την πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα για τις υπηρεσίες των τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Καβάλας) για την εφαρμογή Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (Μελιταίος Πυρετός) 2017

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων :          11/03/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:   20/03/2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις