Νομοθεσία Ελιά - Ελαιόλαδο

 Προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου
Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών ( Ε.Ο.Π.) στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
 • ΚΑΝ. (ΕΕ) 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
 • Αριθ. 5746/157266/11.12.14 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (ΑΔΑ : ΩΕΛ0Β-Λ2Ι, ΦΕΚ 3351/Β΄/12.12.14).
 • Αριθ. 397/18235/16.02.17 Υπουργική Απόφαση «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)».
 • Αριθ. 2430/110502/20.10.17 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 397/18235/2017 (Β΄ 601) «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π)». 
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) 2024-2027
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) 2021-2022
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 
 • Αριθ.184/27855/29.01.2021 Υπουργική Απόφαση «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022»( ΑΔΑ: 6ΣΕ64653ΠΓ-Ο61, ΦΕΚ Β΄339/29.01.2021)
 • Αριθ. 320/42961/10.02.2021. Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. (Β’339) «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022»( ΑΔΑ: 6Α7Ω4653ΠΓ-Γ2Σ, ΦΕΚ Β’ 541).
 • Αριθ. 665/71090/11.03.2021 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. (Β’339) «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022»(ΑΔΑ: Ω28Τ4653ΠΓ-65Θ, ΦΕΚ Β’963)
 • Αριθ. 2431/265271/28.09.2021 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. (Β’339) «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022»(ΑΔΑ: Ψ01Π4653ΠΓ-ΓΔ2 , ΦΕΚ Β’4448)
 • Αριθ. 3115/357095/10.12.2021 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. (Β’339) «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022» ( ΑΔΑ: ΩΑ5Ρ4653ΠΓ-8Ρ4, ΦΕΚ Β’ 5817)
 • Αριθ. 1335/163482/14.06.2022 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. (Β’339) «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022» ( ΑΔΑ:  Ψ1384653ΠΓ-Μ1Σ, ΦΕΚ Β’ 3125)
 • Αριθ. 2435/205643/15.07.22 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. (Β’339) «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022» ( ΑΔΑ: 6Δ1Ν4653ΠΓ-4ΗΑ, ΦΕΚ Β’ 3820)
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) 2018-2021
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) 2015-2018
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων έως 31.03.2015
 • Καν (ΕΚ) αριθ. 867/2008 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις αργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους
 • Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους
  • 1η Τροποποίηση της αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους» (ΦΕΚ Β’ 269/13.02.2009)
  • 2η Τροποποίηση της αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους» (ΦΕΚ Β’ 269/13.02.2012)
 • Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ΄αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους»
  • Τροποποίηση της αριθ. 320858/04.08.2009 υπουργικής απόφασης περί «Λεπτομερειών εφαρμογής της υπ΄αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους»
Ιδιωτική αποθεματοποίηση
Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων
 • Καν (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Σχετικές Αναρτήσεις